Nabavka usluga smještaja za 2016. godinu

Datum objave: 26.02.2016. 09:20 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2016.

Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi, do 31.12.2016. godine

Broj: 21.06/404-6/16

Dana, 23.02.2016. godine

Predmet: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja za 2016. godinu

 

Poštovani,

Pozivamo sva pravna lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja, da dostave ponude za nabavku usluga smještaja za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u zemlji i inostranstvu, u periodu do 31.12.2016. godine.

Procedura javne nabavke obaviće se u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 104/14). Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od: Jadranke Kukrika, tel. 051/338-027, e-mail. Jadranka.kukrika@rgurs.org ILI Snježane Stević, tel: 051/338-027, e-taP: snjezana.stevic@rgurs.org

 

1.Predmet nabavke

1.1. Predmet javne nabavke su usluge smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove do 31.12.2016. godine. Usluge smještaja podrazumijevaju noćenje sa doručkom, boravišnu taksu i osiguranje.

1.2. Oznaka i naziv iz JRJN: 55110000-4 "Usluge hotelskog smještaja" ili 55120000-7 "Hotelske usluge za sastanke i konferencije"

1.3. Redni broj nabavke u Planu nabavki Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2016. godinu, u okviru Usluga za koje se postupak nabavke provodi u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14): 3.

1.4, odnosno zaključivaće se više jednokratnih ugovora.

Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom, ukoliko vrijednost predmetnih usluga ne prelazi iznos od 1.000,00 KM (bez PDV-a), dok će se nabavka čija vrijednost prelazi prethodno navedeni iznos okončati zaključenjem ugovora.

1.5. Kada se ukaže potreba za uslugama koje su predmet ovog poziva, Ugovorni organ će se odabranom ponuđaču obratiti pisanim putem, na način da će istom dostaviti narudžbenicu ili ugovor.

2. Način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, 78 000 Banja Luka ili na faks broj 051/318-006 ili putem elektronske pošte na e-mail: javne.nabvake@rgurs.org

Po objavi ovog javnog poziva, svi zainteresovani privredni subjekti u Bosni i Hercegovini koji su registrovani za pružanje usluga smještaja, mogu dostaviti svoje ponude za 2016. godinu.

3. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2016. godine do 12:00 časova na način opisan u prethodnoj tački.

4. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača

4.1. Kriterijum za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, je najniža cijena.

4.2. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati.

4.3. Cijena može biti izražena u konvertibilnim markama ili eurima (ako ponudu dostavlja strani ponuđač).

5. Obavještenje o dodjeli ugovora

Svi ponuđači će biti obaviješteni elektronskim putem o rezultatima postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o prihvatanju ponude, uz dostavljanje iste najpovoljnijem ponuđaču.

6. Informacije o zaštiti prava dobavljača

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona, ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, ima pravo izjaviti žalbu Ugovornom organu na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: