Nabavka usluga štampanja obrazaca za međunarodni transport

Datum objave: 25.08.2016. 16:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1236-1-2-14-3-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BIH
IDB/JIB 4200862970008
Kontakt osoba Davor Bilos
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 707-624
Faks (033) 707-697
Elektronska pošta aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa www.mkt.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102564,10

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka obrazaca za međunarodni transport

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga štampanja obrazaca za međunarodni transport za potrebe Ministarstva
komunikacija i transporta BiH.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Trg Bosne i Hercegovine 3. Sarajevo, kancelarija 404/IV


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Davor Bilos
Adresa Trg BiH 3 kancelarija 401/IV - protokol Ministarstva
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 707-625
Faks (033) 707-697
Elektronska pošta davor.bilos@mkt.gov.ba
Internet adresa www.mkt.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Davor Bilos
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 707-625
Faks (033) 707-697
Elektronska pošta davor.bilos@mkt.gov.ba
Internet adresa www.mkt.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1236-1-2-14-3-15/16
PODIJELI: