Nabavka usluga štampanja

Datum objave: 15.09.2016. 08:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5495-7-2-2-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik
IDB/JIB 4200120210002
Kontakt osoba Suada Avdic Ćinara
Adresa Hasana Kikića 12
Poštanski broj 71103 Sarajevo (bhp sa)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 200-117
Faks (033) 206-864
Elektronska pošta insjezik@bih.net.ba
Internet adresa www.izj.unsa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge štampanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka za usluge štampanja izdanja Instituta za jezik knjige Drugi simpozij o bosanskom jeziku
Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika - dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Institut za jezik, Hasana Kikića broj 12

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao uTD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.9.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Hasana Kikića broj 12, Sarajevo Institut za jezik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5495-7-2-2-3-1/16
PODIJELI: