Nabavka usluga štampe - Udžbenici za 9. razred OŠ, udžbenici za srednju školu i pedagoška dokumentacija

Datum objave: 12.04.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1349-1-2-81-3-28/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Topalović
Adresa Nikole Tesle 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

295000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge štampe - Udžbenici za 9. razred OŠ, udžbenika za srednju školu i pedagoške dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge štampe - Udžbenici za 9. razred OŠ, udžbenici za srednju školu i pedagoške dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladišta Ugovornog organa, sukcesivno prema dispoziciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokazi o registraciji moraju biti precizno definisani, sa jasno definisanim dokumentom koji nedvosmisleno dokazuje da
ponuđač u vrijeme predaje ponude je registrovan za predmetnu djelatnost.
- za ponuđače iz BiH: ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. ZJN dužan je dostaviti Rješenje o upisu u
sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da
je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke .
- za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od
nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje u kojoj je ponuđač registrovan.
Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača u tom slučaju svaki član grupe ponuđača mora dostaviti dokaze vezane za član 46.
pojedinačno.
Dokaz se dostavlja kao original ili ovjerena kopija originala.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz da je transakcijski račun ponuđača aktivan.
Dokazom se smatra dokument koji izdaje banka ponuđača ili druga institucija npr. Centralna banka, u skladu sa pozitivnim
propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje navedenog uslova da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan u
posljednjih 6 (šest) mjeseci. Navedeni dokaz dostavlja se kao neovjerena kopija zajedno sa izjavom, a datum izdavanja
originalnog dokumenta ne može biti stariji od 20 dana, računajući od datuma predaje ponude.
Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača u tom slučaju navedeni uslov moraju ispunjavati svi članovi grupe zajedno, te je
dovoljno da jedan od članova grupe dostavi dokaze u smislu ispunjavanja nevedenog uslova. Izjavu potpisuje predstavnik
grupe ponuđača.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz da su uredno izvršena najmanje 2 (dva) ugovora, u posljednje 3 (tri) godine čiji
je predmet isti ili sličan kao što je predmet nabavke u ovoj tenderskoj dokumentaciji i čiji je iznos jednak ili veći od
procjenjene vrijednosti nabavke usluge štampe u ovoj tenderskoj dokumentaciji.
Dokazom se smatra spisak izvršenih ugovora koji sačinjava sam ponuđač, na svom memorandumu i najmanje dvije potvrde
koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od
ugovorne strane, vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da
se takva potvrda osigura.
Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
1) naziv i sjedište ugovornih strana;
2) predmet ugovora;
3) vrijednost ugovora;
4) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;
5) navode o uredno izvršenim ugovorima
b) Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti izjavu o obrazovnoj i profesionalnoj kvalifikaciji to jest listu trenutno zaposlenih i
strukturu zaposlenih po stručnoj spremi, a naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga
(najmanje jedan grafički inžinjer i najmanje 5 VK grafičkih radnika). Ponuđač može dostaviti i navode o angažovanom
tehničkom osoblju ili tehničkim organima, bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljača.
c) Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga, sa
specifikacijom raspoloživih mašina za :
- Odjeljenje grafičke pripreme (računari i računarska oprema i odgovarajući softwer koji podržava Adobe paket grafičkih
programa, osvjetljivače ploča formata B1 i/ili B2 i mašine za razvijanje osvjetljenih ploča).
-Odjeljenje štampe (ofsetna štamparska mašina 4 boje za štampu knjižnog bloka i korica, formata B1 i/ili B2 - navesti model i
godinu proizvodnje, performanse mašina).
-Odjeljenje dorade (grafički nož koji svojim karakteristikama ispunjava uslove da škart ne smije biti veći od 5%, mašina za
savijanje araka B1 i/ili B2, mašina za šivanje tabaka knjižnog bloka mekog i tvrdog poveza, mašine za klamovani uvez, mašine
za perforisanje, numeraciju, bigovanje i Ijepljenje, mašine za plastifikaciju.
-Navesti podatke o prosječnim tehnološkim kapacitetima u smislu broja odštampanih naslova i/ili tabaka, prema formatima i
tehničkim karakteristikama iz TD, je moguće odštampati na dnevnoj ili sedmičnoj osnovi.
-Navesti podatke o lokaciji štamparije i veličini poslovnog/proizvodnog/skladišnog prostora (ukoliko se posao namjerava
raditi na više lokacija, navesti adrese svake od njih) i broju štamparskih postrojenja sa kojima ponuđač/ podugovarač
raspolažu.
d) Potrebno je navesti podatke o svim kompanijama čije angažovanje se planira u bilo kojoj fazi realizacije posla i vrstu
ugovornog/poslovnog odnosa koji dobavljač namjerava sklopiti sa navedenim kompanijama, bilo da se radi o
podugovaračima za grafičko-štamparske poslove ili kompanijama specijalizovanim za vršenje određene vrste poslova i
usluga. Dio ugovrenog posla koje bi kompanija ili kompanije podugovarači izvodili ne smije biti veći od 50% cjelokupnog
ugovorenog posla. Potrebno je obrazložiti kriterije za izbor kompanije podugovarača za njen angažman na ovom poslu.
Dostaviti popunjenu izjavu ako postoji namjera podugovaranja (Prilog broj 13.).
e) Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača u tom slučaju navedene uslove moraju ispunjavati svi članovi grupe zajedno, te je
dovoljno da jedan od članova grupe dostavi dokaze u smislu ispunjavanja nevedenih uslova. Izjavu potpisuje predstavnik
grupe ponuđača.
f) Izjavu o obezbjeđenju objekta: fizičko obezbjeđenje ili video nadzor i protivpožarna zaštita.
Napomena: Zbog složenosti predmetne nabavke ovlašteno osoblje ugovornog organa će izvršiti provjeru tehničke i
profesionalne osbosobljenosti ponuđača u skladu sa ZJN BiH , prilikom obilaska istih.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.4.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Nikole Tesle 58 71123 Istočno Sarajevo
Datum i vrijeme 28.4.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1349-1-2-81-3-28/21
PODIJELI: