Nabavka usluga štampe za pedagošku 2014/2015. godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 653-7-2-4-67/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Djeca Sarajeva"
Kontakt osoba: Džana Čelik
Adresa: La benevolencije br 4
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200388610003
Telefon: 033444014
Faks: 033444014
Elektronska po{ta: judjecas@gmail.com
Internet adresa:www.djecasarajeva.edu.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge štampe za pedagošku 2014/2015 za potrebe JU "Djeca
Sarajeva"
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Usluge štampe za pedagošku 2014/2015 za potrebe JU "Djeca
Sarajeva"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: La Benevolencije br 4
(D-8113-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: