Nabavka usluga stručno-tehničkog nadzora na izgradnji rezervoara Kula Banjer

Datum objave: 12.08.2016. 09:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

870-7-2-73-3-57/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba Alma Frljak
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta nacelnica@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluge stručno-tehničkog nadzora na izgradnji rezervoara Kula Banjer


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka usluga vršenja stručno-tehničkog nadzora na izgradnji rezervoara Kula Banjer, a u okviru
realizacije projekta „Izgradnja rezervoara Kula Banjer – I faza“ predviđenog Programom utroška sredstava vodnih naknada
za 2016. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona. Ovom fazom radova
predviđena je izgradnja jedne vodne komore zapremine 250 m3 i zatvaračke komore. Radovi obuhvataju zemljane,
armirano-betonske, hidro-mašinske i elektro radove.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije na osnovu kojih se određuju jedinične cijene nalaze se u prilogu konkurentskog zahtjeva u Obrascu za
cijenu ponude.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Visoko, MZ Kula Banjer

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga se vrši prema potrebama ugovornog organa, započevši najranije nakon potpisivanja ugovora. Usluge će se
pružati dok traje realizacija projekta tj. izvođenje radova na izgradnji rezervoara Kula Banjer. Planirani rok izgradnje
rezervoara je 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona

III 4. Ograničenja za učešće

Član 45. Zakona o javnim nabavkama

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Član 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Član 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Član 50. Zakona o javnim nabavkama

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Zakon o prostornom uređenju i građenju ZDK

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.8.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto Mala sala Općine Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade na slijedeći način:
- upućivanjem pismenog zahtjeva putem e-maila: ler@visoko.gov.ba, faxa 032 738 401 ili pošte ili
- u prostorijama ugovornog organa, kancelarija broj 22 uz pismeni zahtjev
Dodatne informacije na telefon: 032/732-511, 032/732-560


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Alma Frljak
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-511
Faks (032) 738-401
Elektronska pošta ler@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
870-7-2-73-3-57/16
PODIJELI: