Nabavka usluga stručnog usavršavanja - seminar iz oblasti javnih nabavki u Mostaru

Datum objave: 19.10.2016. 10:46 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2016.

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

Broj: 13.02/404 1930/16

Datum: 18.10.2016. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge stručnog usavršavanja

 

U ime Ministarstva saobraćaja i veza, pozivam vas da dostavite ponudu za nabavku usluge seminara iz oblasti javnih nabavki. Procedura javne nabavke obaviće se u skladu sa članom 8. Zakona o jaenim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 104/14).

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ministarstva saobraćaja i veza sa ponuđačima: Biljane Vrhovac tel. 051 339 386, e-mail adresa: b.vrhovec@msv.vladrs.net

 

1. Predmet nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka usluge stručnog usavršavanja - seminar iz oblasti javnih nabavki - CPV kod 79951000-5. Redni broj nabavke u Planu nabavki: 20. Mjesto pružanja usluge: Mostar. Kriterijum za dodjelu ugovora: najniža cijena.

 

2. Uslovi za učešće

Da bi učestvovao u postupku javne nabavke, ponuđač mora biti registrovan za profesionalne djelatnosti, za pružanje usluga stručnog usavršavanja priznato nadležne institucije.

 

3. Period važenja ponude

Do 31.12.2016. godine.

 

4. Način dostave ponuda i adresa dostave

Ponude se mogu dostaviti putem pošte, faksa ili elektronski na adresu ugovornog organa.

 

5. Datum i vrijeme za provođenje pregovora sa ponuđačima

Nema pregovora. 

 

7. Krajnji rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavu ponuda po ovom konkurentskom zahtjevu ističe 03.11.2016. godine u 12,00 časova. Sve ponude koje budu dostavljene direktno ili pristignu putem pošte nakon navedenog roka, biće vraćene neotvorene ponuđaču.

 

8.  Kriterij za dodjelu ugovora i cijena

Ugovor će se dodjeliti dobavljaču po osnovu kriterija «najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude«. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. 0 cijeni se neće pregovarati. Cijena mora biti izražena u konvertibilnim markama.

 

9.  Informacije za dobavljače o zaštiti prava

Ukoliko dobavljač smatra da je Ministarstvo saobraćaja i veza u toku postupka za dodjelu ugovora povrijedilo odredbe Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo na ulaganje žalbe ugovornom organu, u pismenoj formi i to na način i u rokovima propisanim članom 99. I 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: