Nabavka usluga studije kontrole i upravljanja parkiranjem i uvođenje informacionog sistema i opreme za naplatu parkinga putem SMS-a, kontrolu parkinga putem PDA uređaja baziranih na ANDROID operativnom sistemu i automatizovano upravljanje parking uslugama na području grada Brčko distrikt BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI BRČKO" D.O.O.
BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1341-1-1-1-4/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Alma Kadrić
Adresa: Bosne Srebrene 12
Poštanski broj: 76120
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600325130000
Telefon: 049490157
Faks: 049490160
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Studija kontrole i upravljanja parkiranjem i uvođenje
informacionog sistema i opreme za naplatu parkinga putem SMS-a ,
kontrolu parkinga putem PDA uređaja baziranih na ANDROID
operativnom sistemu i automatizovano upravljanje parking
uslugama na području grada Brčko distrikt BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
68.376,07
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Brčko distrikt BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentacijij
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:50,00 %
2. Način plaćanja, učešće:5,00 %
3. Rok isporuke, učešće:15,00 %
4. Garancija za rad hardvera, učešće:5,00 %
5. Troškovi funkcionalnog održavanja IS, učešće:25,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Ul.Meše Selimovića br.1, Zgrada Javnog preduzeća
"Putevi Brčko" d.o.o.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima uz predočen dokaz o uplati
naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku
dokumentaciju potrebno je uplatiti na račun 5620048113246169
(NLB Razvojna banka), šifra opštine 099, otkup tenderske
dokumentacije 01-433/14
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Alma Kadrić
Adresa: Meše Selimovića br.1
Poštanski broj: 76120
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049490157
Faks: 049490160
Elektronska po{ta: almakadric@putevibrcko.ba
Internet adresa:www.putevibrcko.ba
(A-6977-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: