Nabavka usluga tekućeg održavanja i servisiranja kancelarijske opreme, računara i biro opreme

Datum objave: 29.09.2016. 10:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

67-7-2-24-3-7/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica
IDB/JIB 4401668150003
Kontakt osoba Živorad Mijatović
Adresa Vuka Karadžića 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 247-472
Faks (051) 247-597
Elektronska pošta rcirz@rcirz.vladars.net
Internet adresa www.rcirz.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10256,41

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga tekućeg održavanja i servisiranja kancelarijske opreme, računara i biro opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga tekućeg održavanja i servisiranja kancelarijske opreme, računara i biro opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu,


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.10.2016. 09:36:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
67-7-2-24-3-7/16
PODIJELI: