Nabavka usluga u šumarstvu ŠG Oštrelj Drinić

Datum objave: 29.04.2015. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.04.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-92-3-180/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Romčević Dragana, dipl. inž. šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu ŠG "Oštrelj Drinić" Drinić

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?


Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do


25.5.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20 KM+PDV

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.5.2015. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.5.2015. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG "Oštrelj Drinić" DrinićANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Romčević Dragana, dipl. inž. šum.
Adresa Centar br.10.
Poštanski broj 79290 Drinić (sp bl)
Opština/Grad Petrovac
Telefon (050) 465-012
Faks (050) 465-013
Elektronska pošta ostreljdrinic@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektima rada:
odjeli 102/2 i 103 PJ "Bobija-Ribnik", RJ "Bunara".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

223405,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 102/2 i 103 PJ „Bobija - Ribnik", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ“Bunara“
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvoz oblog drveta animalom i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 134 PJ "Bobija-
Ribnik", RJ "Bunara".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

67167,01

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjel 134 PJ "Bobija-Ribnik", ŠG "Oštrelj- Drinić“,Drinić RJ „Bunara".
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvoz oblog drveta animalom i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 133/1 PJ "Bobija-
Ribnik", RJ "Bunara".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36285,73

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjel 133/1 PJ "Bobija-Ribnik", ŠG "Oštrelj- Drinić“,Drinić RJ „Bunara".
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 104/2, 94/1 i 94/2 PJ "Klekovača-
Drinić", RJ "Kozila".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6238,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 104/2,9 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 103 i 105 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11967,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 103 i 105 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 99 i 112/2 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6539,12

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjel 99 i 112/2 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 21/1 i 23 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5285,93

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 21/2 i 23 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 24 i 25/2 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6380,55

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 24 i 25/2 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-2-92-3-180-15.pdf
PODIJELI: