Nabavka usluga u šumarstvu u ŠG Ribnik: sječa i izrada, privlačenje traktorom i iznos šds, odjel 21 PJ Šiša Palež, u odjelu 36 PJ Vranovina Osoje

Datum objave: 15.09.2016. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-215-3-469/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Radmila Gajić, dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Ribnik Ribnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG-a Ribnik u Ribniku za 2016 godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.10.2016. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG Ribnik. Rade Jovanovića 11, 79288 Ribnik

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ukupna planirana vrijednost usluga sječe i izrade,izvoza (traktorom) i iznosa šds iznosi 140.808,47 KM(LJETO)i
171.383,24 KM(ZIMA).
Sredstva predviđena Priozvodno finasijskim planom za 2016 godinu.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Radmila Gajić,dipl.inž.šum.
Adresa Rade Jovanovića 11
Poštanski broj 79288 Gornji Ribnik (sp bl)
Opština/Grad Ribnik
Telefon (050) 431-012
Faks (050) 431-016
Elektronska pošta ribnik@sumers.org
Internet adresa www.sumers.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Ribnik Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade,privlačenja traktorom i iznosa šds,odjel 21 PJ “Šiša Palež",ukupne planirane vrijednosti
136.591,88KM(ljeto),i 166.728,37KM(zima).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

136591,88

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG RibnikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Ribnik Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade,privlačenja(traktor), i iznosa šds u odjelu 36 PJ „Vranovina Osoje“,ukupne planirane
vrijednosti usluga 4.216,59 KM(ljeto) ili 4.654,87KM(zima).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4216,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Ribnik

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-2-215-3-469/16
PODIJELI: