Nabavka usluga uklanjanja snijega sa seoskih putova za sezonu 2016/2017.

Datum objave: 15.11.2016. 13:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.11.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1035-7-2-30-3-17/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB 4281005660002
Kontakt osoba Marija Novokmet
Adresa Zgona bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 201-778
Faks (034) 201-778
Elektronička pošta komunalno.livno@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016/2017.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Strojno čišćenje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

po tenderu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

po tenderu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

po tenderu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

po tenderu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

po tenderu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

25.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto Na adresi Ugovornog tijela


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Priluke do Žirovića

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Priluka, Prisap, Ploča i Žirović

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Ljubunčića do Čelebića

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Ljubunčić, Lusnić, Strupnić, Čelebić,

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Ćaića do Rujana

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Ćaić, Odžak, Lištani, G.Rujani, D.Rujani

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3750,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Lipe do Prologa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Lipa, Čuklić, Ćosanlije, Tribić, Orguz, Prolog

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Srđevića do Podgradine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Srđevići, Vržerale, Podgradina, Bilo Polje

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Podhuma do Golinjeva

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Podhum, Miši, Golinjevo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3150,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Gubera do Grboreza

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Guber, Komorani, Grborezi

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Držanlija do Bile

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Bila, Zabrišće, Držanlije, Golubić

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Sturbe do Gluvuša

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Sturba, Potok, Smričani, Glavice, Lopatinac. Lopatice, Gluvuše

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2850,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina LivnoANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sela od Vidoša do Tušnice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sela: Vidoši, Dola, Grgurići, Megdan, Potkraj, Tušnica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Livno

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1035-7-2-30-3-17/16
PODIJELI: