Nabavka usluga za usklađivanje podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga u FBiH -1 faza

Izvor: Večernji List, 26.05.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za geodetske i movinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (IFB)

Nabavka usluga za usklađivanje podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga u FBiH -1 faza

 

Kredit br.lDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBtH-TS-NCB-14-A2.1.1.1, Lot 1, Lot 2 i Lot 3

Bosna i Hercegovina / Entitet Federacija Bosna i Hercegovina / je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za projekat Registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za usluge usklađivanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga u FBiH -1 faza, ugovor broj BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-14-A2.1.1.1.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem svoje Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem poziva podobne ponuđače da dostave svoje zapečaćene ponude za obavljanje tehničkih usluga koje se odnose na usklađivanje podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine, kao što slijedi:

•  Lot 1: Katastarske općine Gačanica, Orahovica Gornja

(ugovor #: BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-14-A2.1.1.1/1)

•  Lot 2: Katastarske općine Posušje i Bešlići

(ugovor #: BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-14-A2.1.1.1/2)

•  Lot 3: Katastarske općine Tešanj I, Tešanj II, i Jelah

(ugovor #: BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-14-A2.1.1.1/2)

Tenderski postupak će se provesti putem lokalnog otvorenog natječaja (NCB) po procedurama koje su definisane u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima, januar 2011 (Smjernice za nabavke) i otvoren je za sve ponuđače koji potiču iz zemalja kao što je definisano Smjernicama. Dodatno, molimo da obratite pažnju na članove 1.6 i 1.7 Smjernica za nabavke koji se odnose na politiku Svjetske banke na konflikt interesa.

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i pregledati tenderski dokument u Jedinici za implementaciju Projekta registracije nekretnina na adresi koja je dole navedena radnim danom (od 09:00 do 15:00 sati i Kompletan tenderski dokument na engleskom jeziku se može otkupiti po dostavljanju pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu i po uplati bespovratne sume od 150 KM ili ekvivalentan iznos u konvertibilnoj valuti, u skladu sa sljedećim uputstvom:

BAM account

132-010-201 -410-3979, NLB Banka dd Tuzla

Primatelj: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Marka Marulića 2, Sarajevo

Vrsta prihoda: (za tendersku dokumentaciju NCB A2.1.1.1): 722791

Općina: 079 (Novo Sarajevo)

Budžetska organizacija: 3301001

ili:

56A Intermidiary Bank Nova Ljubljanska banka d.d. Trg Republike 2, Ljubljana

Bank Account  /EUR/900-81801-978-10832/

Swift code  LJBASI2

57: Account with Inst: NLB BANKA D.D. TUZLA Maršala Tita 34, Tuzla

SWIFT Code : TBTUBA22

59: Beneficiary: Ministarstvo finansija i trezora BiH kredit IDA 51880 Trg BiH 1, Sarajevo

I BAN: BA39 1320 0105 0508 1046

Svrha uplate: Otkup tenderske dokumentacije NCB A2.1.1.1

Tenderska dokumentacija će biti poslana poštom ili preuzeta na adresi navdenoj dole, po dostavljanju dokaza o uplati. Ponude moraju biti dostavljene u Jedinicu za implementaciju Projekta registracije nekretnina na dole navedenu adresu, do 24. juna 2014. godine, 11:00 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko dostavljanje ponuda nije dozvoljeno. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude će biti otvorene 24. juna 2014. godine, 11:30 sati po lokalnom vremenu na adresi koja je dole navedena u prisustvu predstavnika ponuđača koji žele da prisustvuju.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

n/r. g-din Nedžad Pašalić, rukovodilac Jedinice

Marka Marulića 2

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 586-063

Fax: +387 33 586-067

E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: