Nabavka usluga zamrzavanja i čuvanja mesa

Datum objave: 31.08.2016. 13:56 / Izvor: Akta.ba, 29.08.2016.

Broj: 01-49-846/16

Datum: 29.8.2016. godine

 

Poziv za dostavu ponuda- usluge zamrzavanja i čuvanja mesa

 

1. Naziv ugovornog tijela:

Zavod za zbrinjavanje metalno invalidnih osoba Bakovići

 

2. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Usluge zamrzavanja i skladištenja mesa obuhvaćaju: zamrzavanje u „šok komori" isti dan kada se primi meso, te nakon toga skladištenje u odgovarajućoj minusnoj komori i čuvanje dok se ne ukaže potreba za izuzimanjem od strane korisnika usluga. Ukupna količina mesa je oko 4,5 tona.

 

3. Razdoblje za koji se zaključuje ugovor:

Ugovor se zaključuje za razdoblje od 10.9.-31.12.2016. godine.

 

4. Kriterij za izbor u skladu s člankom 64. Zakona:

Kriterij za dodjelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda", sa podkriterijima:

a) cijena, čija je vrijednost 60 bodova (60%), koliko pripada ponudi sa najnižom cijenom. Drugi dobavljači će sukladno tome dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

C= CL/CT x 60 Pri čemu je:

C - broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu CL - najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabave CT - cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene

[60] - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu.

b) udaljenost od sjedišta Zavoda, čija je vrijednost 40 bodova i to:

udaljenost do 10 km od sjedišta Zavoda, 40 bodova

udaljenost od 10-15 km od sjedišta Zavoda, 2 boda

udaljenost preko 15 km od sjedišta Zavoda, 0 (nula) bodova

Ponuditelji su obvezni na ponudi navesti udaljenost objekta za zamrzavanje i skladištenje mesa, sa točnom adresom objekta koji im je na raspolaganju, kako bi se mogli provjeriti navodi iz ponude.

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. U slučaju da dvije ili više ponuda imaju isti najveći broj bodova prednost će se dati dobavljaču koji je ostvario veći broj bodova po redoslijedu kriterija (cijena, udaljenost od sjedišta Zavoda).

 

5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti:

Mora imati na raspolaganju „šok komoru" za duboko zamrzavanje, kao i minusnu komoru za skladištenje mesa.

 

6. Razdoblje važenja ponude:

60 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

7. Način dostavljanja ponude:

Putem fax-a.

 

8. Podatci za dostavu ponuda:

Ugovorno tijelo:

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići

Adresa:

Bakovići bb, 71270 Fojnica

Fax:

030 803 093

Vrijeme do kada se primaju ponude:

Do 6.9. 2016. u 12:00 sati

 
 

9. Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuditeljima ako je to neophodno:

Neće biti pregovora.

 

10. Vrsta i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

Nema zahtjeva za jamstvo.

 

11. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

Zaključuje se ugovor za razdoblju od 10.9.2016.-31.12.2016. godine.

 

12. Krajnji rok za dostavu ponuda ( datum, vrijeme i mjesto):

6.9.2016. u 12:00 sati, fax 030 803 093.

 

13. Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumentacija predviđena):

Nema dodatne dokumentacije.

 

14. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba formira povjerenstvo koje će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kvaliteta pristigle ponude.

 

15. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Kontakt osoba/e:

Jedinko Katava

 

Telefon:

030/803-093

 

Faks:

030/803-093

 

e-mail:

tenderi@zavod-bakovici.ba

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: