Nabavka usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihać, ul. Safet bega Bašagića br 10, Bihać

Datum objave: 20.04.2021. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 19.04.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE 

FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I 

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

BROJ: FZ3/5/2-11-2-1833-2/21 

Mostar, 16. aprila 2021. godine

 

POZIV ZA DOSTA VLJANJE PONUDA 

Za nabavu usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihać, ul Safet bega Bašagića br 10, Bihać

 

(Postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B zakona o javnim nabavama (Sl. glasnik BiH br. 104/14))

 

1. PODACI O UGOVORNOM TIJELU

Ugovorno tijelo: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Adresa: Dubrovačka bb, 88 000 Mostar

IDB/JIB: 4227137790008

Telefon: 036 445- 675, 033 723 -116

Faks: ++387 36 445 - 693

Web stranica: www.fzmiopio.ba

 

Kontakt osobe: Sanija Madeško tel. + 38 7 33 723 - 116 e-mail: sanija.madesko@fzmiopio.ba

Ivana Buhovac tel. + 38 7 3 6 445 - 675 e-mail: pero.zadric@fzmiopio.ba

 

2. OPIS PREDMETA NABA VEI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nabava usluga: Predmet javne nabave su usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihać, ul Safet bega Bašagića br 10, Bihać

(Usluge navedene u Aneksu 2. dio B. Zakona, redni broj 7. (Usluge istrage i osiguranja osim usluga oklopnih vozila))

Oznaka (šifra) JRJN: 79700000-4 - Usluge na području sigurnosti

Procjenjena vrijednost predmetne nabavke 34.180 KM bez PDV-a Mjesto pružanja usluge je na adresi.ul. Safet bega Bašagića 10, Bihać

 

3. Uvjeti za sudjelovanje i potrebni dokazi

3.1. U skladu sa članom 45- 51 Zakona, ponuđači trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

a)      da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 45. Zakona;

b)      da imaju pravo nci obavljanje profesionalne aktivnosti ili biti registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

3.2 Dobavljači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju, koje potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

a)      Točan naziv i adresa ponuđača, telefon/telefax;

b)      Uvjerenja od nadležnih institucija u BiH da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u vezi s plaćanjem izravnih poreza i doprinosa kao i neizravnih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c)       Original (ili ovjerena kopija) rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima i/ili original ili ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra i/ili drugi ekvivalentni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj ponuđač dolazi, a koji pokazuje da je ponuđač registriran za obavljanje predmetne djelatnosti;

d)      Rješenje nadležnog ministarstva županije /kantona o odobrenju za rad Agencije za zaštitu ljudi i imovine;

e)      Posebno odobrenje FMUP-a za obavljanje poslova tehničke i fizičke zaštite, sukladno članku 26. Stavak 2., Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, (Službene novine F BiH broj; 78/08 i 67/13);

f)       Izjava ponuđača sa podacima o tehničkom osoblju i tehničkim organima koji će učestvovati na izvršenju predmetnog ugovora (spisak radnika sa k\>alifikacijama, koji će biti angažirani na izvršenju predmetnih usluga) uz dostavljanje kopija certifikata za uposlene radnike koji će biti angažirani na poslovima fizičke zaštite objekta Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje;

g) Tenderski  obrazac potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom firme ponuđača-Aneks 2.

NAPOMENA: Ponuđači su dužni u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz točke 3.2.stavka b.) prilikom dostavljanja ponuda dostaviti Izjavu ovjerenu od strane nadležne institucije.

U Izjavi je potrebno zaob'užiti opciju traženog-točka 3.2 stav b).

Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji nakon primitka Odluke o dodjeli ugovora će u roku do 5 dana dostaviti ugovornom organu dokumente navedene u 3.stavak b.) Navedeni dokument može se dostaviti u ormnalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude.

Napomena; Ponuditelj može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuditelj oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od danci predaje ponude.

Nacrt Izjave se nalazi u prilogu poziva za dostavu ponuda - Aneks 3.

3.2.1.Ponuđači su obvezni dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu (ovjera kod nadležnog organa) iz članka 52 ZJN BiH-Aneks 4.

3.3.2. Ponuđači koji ne dostave navedene dokaze ili se iz dokaza može zaključiti da ne udovoljavaju postavljenim uvjetima bit će isključeni iz nadmetanja.

 

4.       Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uvjetom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

5.       Priprema ponuda

5.1.    Dobavljači snose sve troškove u vezi pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

5.2.    Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb, 88 000 Mostar, do 04.05.2021.godine do 11,00 sati.

5.3.    Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (izuzev dokaza o garanciji ako se traži, te štampane literature, brošura, kataloga i si).

5.4.    Dobavljač  dostavlja ponudu u originalu, na kojem će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA". Original ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: "Ponuda za konkurentski postupak -Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihać, ul Safet bega Bašagića br 10, Bihać -TENDER, broj:44/21, NE OTVARAJ"

 

6.       Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 04.05.2021.godine do 11,00 sati. Otvaranje ponuda je dana 04.05.2021. godine u 11,15 sati, Dubrovačka bb, Mostar.

 

7.       Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na temelju kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. Nacrt ugovora se nalazi u Aneksu 5 (ponuđači su obvezni popuniti Aneks 5).

 

8.     Preferencijalni tretman domaćeg

U skladu sa Odlukom Vijeća Ministara broj 232/16 o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 83/16 od 12.12.2016.godine/) ugovorno tijelo primjenjuje pref. tretman. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor u iznosu od 30% za ugovore dodijeljene od 01.06.2020. godine, u skladu sa aktom Agencije za javne nabavke BiH od 01.06.2020.godine.potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE. U svrhu ovog članka, domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirane u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih , najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH

Preferencijcilni tretman za ponuditelje iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjeeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivat će se u skladu sa odredbama tog sporazuma. U svrhu ovog, primjena preferencijalnog tretmana je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su iz država potpisnica CEFTE.

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuditelji su dužni zaokružiti opciju u Aneksu 1 -točka 4. da uživaju preferencijalni tretman domaćeg. Ukoliko ne zaokruže ili zaokruže opciju da ne uživaju isti neće biti primijenjen kod poređenja ponuda.

 

9. Ostale informacije

Ugovorno tijelo zadržava pravo da pozove ponuditelje na pregovore nakon primitka ponuda, ukoliko ocjeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori potrebni. Pregovori će se provoditi u skladu sa člankom 10. Pravilnika, a svi ponuditelji koji pravovremeno dostave ponude će biti obaviješteni o datumu i terminu vođenja pregovora.

Ovaj poziv ugovorno tijelo je objavio na svojoj web stranici sukladno članku 6. st. 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavama (SI. glasnik BiH br. 104/14).

Zainteresirani Gospodarski subjekti koji namjeravaju steći svojstvo učesnika u postupku dužni su popuniti, ovjeriti i bez odlaganja dostaviti potvrdu o preuzimanju ovog poziva za dostavu ponuda na način naveden u obrascu: Potvrda o preuzimanje TD/poziva koji je sastavi dio ove dokumentacije- Aneks 6.

Gospodarski subjekti koji nisu dostavili potvrdu o preuzimanju ovog poziva za dostavu ponuda dokumentacije ne smatraju se učesnicima u postupku, te će njihove ponude/zahtjevi za učešće biti odbačene.

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: