Nabavka usluge online edukacije iz oblasti kreiranja projektnog prijedloga

Datum objave: 21.04.2021. 11:15 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2021.

Centarza promociju civilnog društva

Marka Marulića 2/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel/fax +387 33 644 810; 611 798; 611 834 e-mail: info@cpcd.b a www.civilnodrustvo.ba   

Sarajevo, 14.04.2021.

Protokol br.: 771/2021

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IS 001 - Kreiranje projektnog prijedloga

 

Predmet

Pružanje usluge online edukacije iz oblasti kreiranja projektnog prijedloga

Ugovarač

Centar za promociju civilnog društva/CPCD

U okviru projekta

Trezor bh. inovacija

Lokacija isporuke

Online

Kontakt informacije

nada.zubcevic@cpcd.ba mersiha.jaskic@cpcd.ba

Datum objave zahtjeva za ponudu

14.04.2021.

Trajanje poziva za dostavljanje ponuda

7 radnih dana

Krajnji rok za dostavu ponuda

23.04.2021. do 13:00h

 

O Trezoru bh. inovacija

Trezor bh. inovacija je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Islamska razvojna banka.

Cilj ovog projekta jeste provesti mlade Ijude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

BiH je zemlja koja, nažalost, najmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana. Prema statističkim podacima, BiH u inovacije ulaže 0,2 posto BDP-a u BiH, dok EU ulaže 2,4 posto. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da je više od 50 posto rasta BDP-a u razvijenim ekonomijama rezultat rasta inovacija. Projekat je zasnovan na sljedećim aktivnostima:

- edukacija iz oblasti patentiranja

- kreiranje jedinstvene web platforme

- grantovi za patentiranje i kreiranje prototipa

- jačanje kapaciteta Asocijacije inovatora BiH

 

Predmet nabavke:

• Priprema i realizacija dvodnevne online edukacije

Ekspert/ica koji/a će pripremiti i održati dvodnevnu online edukaciju iz oblasti kreiranja projektnog prijedloga.

Edukacija će se sadržavati analizu problema i relevantnih podataka, procjenu potreba, relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve/sektore/teme/specifične prioritete, razvoj intervencijske logike i rad na LFA, izradu plana aktivnosti i budžeta, uz forme razvijene i prilagođene za edukaciju učesnika/ica. Edukacija će biti interaktivna.

• Izvještaj sa održane edukacije iz oblasti patentiranja. Očekivani rezultati

Od ponuđača se očekuje sljedeće:

• Priprema (agenda i prezentacija) i realizacija dvodnevne online edukacije maju mjesecu (tačan datum će se naknadno utvrditi), CPCD zadržava obvezu moderiranja događaja.

• Dopušteno snimanje edukacije preko ZOOM platforme koja će se potom objaviti na web stranici www.inovacije.ba

• Izvještaj sa održane edukacije

Uslovi angažmana

Uslov za prijavu:

- Državljanin/ka BiH;

- Univerzitetska diploma, min. VSS;

- Iskustvo u realizaciji edukacija iz oblasti kreiranja projektnih prijedloga;

- Demonstrirane komunikacijske (pismene i usmene) i prezentacijske vještine;

- Iskustvo u vođenju treninga

 

Učesnici/ce edukacije:

Učesnici/ce su predstavnici/ice Asocijacije inovatora BiH. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI - Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine

Asocijacija inovatora BiH ima preko 400 članova koji se mogu pohvaliti učešćem na oko dvije stotine svjetskih izložbi i osvajanjem oko 1.400 medalja, od toga oko 280 zlatnih.

 

 

Kada i kako je osnovana:

24-VI-1994. pod nazivom Savez inovatora Bosne i Hercegovine. Uz Statut, donesen je i „Program odbrane i obnove", kao smjernice članovima-braniocima.

Tokom 1995-96. vršena je preregistracija udruženja osnovanih 1992-95: umjesto BiH, u nazivima je uneseno FBiH. Zakon je izglasan tek 2002: „Savez" je zamijenjen sa „Asocijacija", koja „nastavlja kontinuitet djelovanja Saveza inovatora Bosne i Hercegovine (SIBIH) koji je registrovan kod Višeg suda u Sarajevu, 11. jula 1994. godine, Rješenjem br. R-II-152/94."Statut AIBIH, Član 2.

Glavni ciljevi i strategije za  ostvarenje tih ciljeva prema statutu:

Statut AIBIH, Član 7: „Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja:

 

d) Širi inovativnu kulturu među građanima, prije svega među djecom i omladinom, s ciljem da se inovatorstvo, kao intelektualna djelatnost, shvati kao jedini resurs koji se, suprotno svim drugim resursima u prirodi, korištenjem ne troši nego obnavlja i proširuje

e) Pokreće inicijative da se zakonskom i drugom regulativom utvrde što je moguće povoljniji uslovi za zaštitu i realizaciju inovacija

f) Zastupa interese članova i pruža stručnu pomoć u cilju zaštite patentnih i drugih prava intelektualnog vlasništva članova Udruženja

h) Podstiče ostvarivanje saradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

i) Angažuje članove Udruženja na rješavanju problema tehničko-tehnološke prirode u sredinama u kojima žive i rade, i štiti njihove interese u postupcima ostvarivanja pravične nadoknade

j) Sarađuje sa državnim institucijama, sa istraživačko-razvojnim i obrazovnim ustanovama, s organima i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu, radi ostvarivanja naprijed navedenih osnovnih ciljeva" Statut AIBIH, Član 9: „Kao punopravni član Svjetske federacije inovatorskih udruženja (International Federation of Inventors' Associations; u daljnjem tekstu: IFIA) i Evropskog udruženja inovatora (Association of European Inventors; u daljnjem tekstu: AEI), Udruženje predstavlja bosanskohercegovačke inovatore i inovatorstvo u međunarodnom inovatorskom pokretu."

 

 

 

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ugovarača i ponuđača vodi se na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Komunikacija s ugovaračem:

Svu korespondencija u vezi s ponudom, zahtjeve za pojašnjenjem i druge informacije ponuđači mogu dobiti isključivo putem e-maila: nada.zubcevic@cpcd.ba,  sa naslovom: - upit IS 001 - Kreiranje projektnog prijedloga . Drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim. Pitanja se mogu slati do 19.04.2021. godine do 13:00h.

Odgovori na pitanja pristigla do roka će se dostaviti najkasnije do 19.04.2021. godine do 17:00h. Prijavljivanje i procedura dostave ponuda:

Ponuđači u postupku ove javne nabavke obvezni su u tehničku ponudu uključiti elemente koji se odnose na usluge zatražene specifikacijama:

Zainteresovani ponuđači trebaju pripremiti i dostaviti ponudu kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba uključivati sljedeće:

1. Prijavni obrazac (priložena forma)

2. Tehnička ponuda koju čini metodologija realizacij online dvodnevnog treninga. Predložena metodologija mora sadržavati detaljan program rada (agendu) koji navodi module njihovu svrhu i pojedinačne ciljeve, sesije i njihovo trajanje, te očekivane rezultate.

3. CV aplikanta/ice

4. Referentna lista iskustva u istim poslovima (priložena forma)

5. Finansijska ponuda (aneks 1)

Priprema ponude:

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu s uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu s uslovima se neće uzeti u razmatranje.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuđači su dužni dostaviti cijenu ponude u skladu sa svim karakteristikama ponude. U slučaju da ponuđač ne odgovori ovom zahtjevu se neće uzeti u razmatranje.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude mailom na adresu: nada.zubcevic@cpcd.ba, sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br.".

Period važenja ponude:

Ponude važe 60 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude. Finansijska ponuda:

Finansijska ponuda se dostavlja u obrascu u Aneksu 1.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Ukoliko je aplikant pravno lice cijene se iskazuju bez PDV-a, i zbirnom kolonom u kojoj se nalazi ukupna cijena za traženu količinu. Ukoliko ponuđač nudi popust, potrebno je da ga navede.

Ponuđač može napraviti specifikaciju troška po stavkama.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Minimalni uslovi za kvalifikaciju:

Pravo prijave imaju sve pravne ili fizičke osobe koje imaju iskustvo u realizaciji najmanje 5 istih edukacija u posljednjih 7 godina, što se dokazuje referentnom listom.

Kriteriji za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu tehničke ponude, cijene, iskustva aplikanta/ice, te najpovoljnijeg omjera između kvaliteta ponude i cijene.

Rok za donošenje odluke o izboru:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 7 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.

U istom roku će izabrani ponuđač biti obaviješten o prihvatanju ponude kao i drugi ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu: nada.zubcevic@cpcd.ba   sa naznakom u predmetu (subject) poruke: Ponuda IS 001 - Kreiranje projektnog prijedloga

 

Cijeli poziv i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: