Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad

Datum objave: 31.10.2016. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.10.2016.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1241-1-1-96-3-76/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Aleksandar Janković
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Opština/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-540
Faks
Elektronska pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novi Grad

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad, po specifikaciji
koja je u prilogu tenderske dokumentacije, za svaki Lot posebno.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši nakon isporuke robe, na osnovu izdate fakture, u roku od 30 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Novi Grad, Petra Kočića 2, sala br. 5.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad (lična oprema)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radi se o nabavci vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad i to lične opreme:
zaštitna odijela i vatrogasni opasači radni, komplet, sve po specifikaciji koja je prilog tenderske
dokumentacije.


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna
oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,21

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Grad, Petra Kočića 2ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad, po specifikaciji
koja je u prilogu tenderske dokumentacije.


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna
oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24489,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Grad, Petra Kočića 2

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1241-1-1-96-3-76/16
PODIJELI: