Nabavka vodovodnih cijevi: PEHD, alkaten i PVC cijevi za protok vode za opšte namjene i ljudsku potrošnju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

KP "VODOVOD" A.D.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 629-1-1-1-2/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KP "VODOVOD" a.d.
Kontakt osoba: Slavko Vranjković
Adresa: Kozarskih brigada 15
Poštanski broj: 78400
Opština/Grad: Bosanska Gradiška/Gradiška
IDB/JIB: 4401063750009
Telefon: 051813157
Faks: 051813733
Elektronska pošta: vodovod@gradiska.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: BOSANSKA GRADIŠKA/GRADIŠKA
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
vodovodne cijevi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
PEHD, alkaten i PVC cijevi za protok vode za opšte namjene i
ljudsku potrošnju prema specifikaciji iz tačke 4.1.tenderske
dokumentacije(Aneks 1)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
22.931m
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Gradiška
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.07.2014.god.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
kao u tenderu
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
kao u tenderu
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderu
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderu
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Kozarskih brigada 36A,Gradiška
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se podnosi u dva primjerka : original i jedna kopija
(A-6960-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: