Nabavka zdravstvenih usluga iz oblasti patohistologije i citologije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA
"PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 381-1-2-1-78/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"
Kontakt osoba: Elvedin Dervišević, dipl.med.tehničar
Adresa: Kranjčevićeva 12
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200288400001
Telefon: 033285100
Faks: 033285110
Elektronska po{ta: hospital@obs.ba
Internet adresa:www.obs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zdravstvene usluge iz oblasti patohistologije i citologije
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
cca 513.000
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
513.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U prostorijama Pružaoca usluga
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Javna ustanova Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš",
Kranjčevićeva broj 12, 71000 Sarajevo, Hirurška sala, I sprat
nebodera (Stacionar)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za otkup TD će se vršiti na ‘iro račun broj
1020500000057616 kod UNION BANKE D.D. SARAJEVO u
svrhu otkupa TD za nabavku zdravstvenih usluga iz oblasti
patohistologije - Tender broj 07/14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Amira Petrović
Adresa: Kranjčevićeva 12, III sprat Upravne zgrade, soba broj 384
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033285108
Faks: 033285110
Elektronska po{ta: amira.petrovic@obs.ba
Internet adresa:www.obs.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Nisveta Čampara
Adresa: Kranjčevićeva 12, III sprat Upravne zgrade, protokol, soba
broj 380
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033285110
Faks: 033285110
Elektronska po{ta: nisveta.campara@obs.ba
Internet adresa:www.obs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Elvedin Dervišević, dipl.med.tehnčar
Adresa: Kranjčevićeva 12, III sprat Uprava bolnice
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033285433
Faks: 033285110
Elektronska po{ta:elvedin.dervisevicl@obs.ba
Internet adresa:www.obs.ba
(A-7724-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: