Nabavka zdravstvenih usluga: Patohistološka dijagnostika uzoraka tkiva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

J. U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I
MATERINSTVA KS
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 43-1-2-1-17/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J. U. Zavod za zdravstvenu zaštitu ‘ena i materinstva KS
Kontakt osoba: Zlatko Bičo
Adresa: Josipa Vancaša 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200291370008
Telefon: 033560222
Faks: 033560224
Elektronska po{ta: zzzm@bih.net.ba
Internet adresa:http://www.zzzm.ba/
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do utroška maksimalne
vrijednosti planiranih sredstava, najkasnije do 31.12.2014. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 170.940,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka zdravstvenih usluga: Usluge PHD
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Patohistološka dijagnostika uzoraka tkiva
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Mjesto izvršenja usluga patohistologije će se vršiti kod izabranog
dobavljača u skladu sa uslovima opisanim u TD Preuzimanje
uzoraka tkiva i dostava gotovih nalaza će se vršiti na adresi
Ugovornog organa: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i
materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Novi grad-NDC (lociran u
JU Domu zdravlja Novi Grad, Sarajevo), ul. Bulevar Meše
Selimovića broj 2, 71000 Sarajevo.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Sarajevo, Josipa Vancaša 1/III soba broj 22
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično ili poštom.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom
od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama JU Zavod za zdravstvenu
zaštitu ‘ena i materinstva Kantona Sarajevo, ul. Josipa Vancaša
1/III, soba 22, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za
preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati
naknade za tendersku dokumentaciju za nabavku roba OP
10-02/14. Zahtjev treba da sadrži naziv lica, tačnu adresu, kontakt
telefon i broj fax-a ponuđača, kao i ID i PDV broj. Dostavljanje
zahtjeva i dokaza o uplati vrši se na fax +387 33 560-224. Bez
navedenog pisanog zahtjeva i dokaza o uplati tenderska
dokumentacija ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač ‘eli da
tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom
poštom isti treba to naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu
ista biti poslana o njegovom trošku. Ugovorni organ ne snosi
odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje tenderske
dokumentacije.
Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi
20,00 KM i uplaćuje se na TRN račun JU Zavod za zdravstvenu
zaštitu ‘ena i materinstva Kanton Sarajevo broj:
1610000003520044 kod Raiffeisen bank dd Sarajevo u svrhu
Otkup tenderske dokumentacije za OP 10-02/14.
(A-8088-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: