Nabavka zdravstvenih usluga za 2021. godinu

Datum objave: 05.03.2021. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

Broj: 1287/21

Zenica, 19.02.2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POSTUPAK DODJELE UGOVORA KOJI ZA PREDMET JAVNE NABAVKE IMA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a

 

PREDMET NABAVKE

ZDRAVSTVENE USLUGE

ZENICA, FEBRUAR 2021. GODINE

 

U ime Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona (Ugovorni organ), odlukom Upravnog odbora o pokretanju javne nabavke broj: 1207/21 od 18.02.2021. godine, pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B i to zdravstvene usluge (vakcine,DNK, analize, određivanje krvnih grupa i dr. bolničke usluge, stomatološke usluge/ortopan, pregled i slično, mamografija i laboratorijske usluge) Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

 

1.         Podaci o ugovornom organu

Javna ustanova Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-Do kantona

Adresa:Bulevar kralja Tvrtka I br.4, 72000 Zenica

IDB/JIB: 4218273550003

Telefon:032 449-460

Faks: 032 449-468

Web adresa: www.kzmr-zdk.ba

 

2.         Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Sanela Kablar Telefon: 032 449-471,032 449 460 Faks: 032 449-468 e-mail: kzmr@bih.net.ba

Kontakt osoba: Hana Busuladžić Telefon: 032 449-471,032 449 460 Faks: 032 449-468 e-mail: kzmr@bih.net.ba

 

3.         Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ može zaključivati ugovore sa svim privrednim subjektima. Ne postoji sukob interesa.

 

4.         Redni broj nabavke

Broj nabavke: /

Referentni broj iz Plana nabavki: 2.21.

 

5.         Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: postupak koji za predmet ima usluge iz aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama

5.2.      Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 60.000,00 KM

5.3.      Vrsta ugovora o javnoj nabavci : usluge.

5.4.      Predviđeno je zaključivanje Okvirnog sporazuma.

5.5.      Period na koji se zaključuje ugovor: godina dana

5.6.      Poziv za dostavu ponuda biće objavljen na web stranici ugovornog organa www.kzmr-zdk.ba i upućen poštom na najmanje tri adrese.

5.7.      Ponuđači mogu tražiti pojašnjenja vezana za zahtjev za dostavu ponuda. Ugovorni organ će pojašnjenja staviti na raspolaganje na web stranici ugovornog organa.

5.8.      Mjesto izvršenja usluga je objekat na raspolaganju Izvršioca usluga

 

6.         Opis predmeta javne nabavke

6.1.      Predmet javne nabavke su usluge: LOT 1 - Vakcinisanja

LOT 2 - DNK (fingerprinting), LOT 3 - Određivanje krvne grupe

LOT 4 - Stomatološke usluge: ortopan i pregled stomatologa LOT 5 - usluge mamografije LOT 6 - Laboratorijske usluge

6.2.      Predmet je podjeljen na lotove;

Ponuđači mogu dati ponudu za 1 lot,ili više lotova ili za sve lotove

6.3.      Nije dozvoljeno dostavljanje alternativne ponude;

6.4.      Rok validnosti, odnosno važenje ponude, je 3 (tri) mjeseca računajući od isteka roka za podnošenje ponuda;

6.5.      Rok, način i uslovi plaćanja su u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostave fakture.

6.6.      Procijenjena vrijednost nabavke usluga je: 60.000,00 KM bez PDV-a; (za sve lotove) LOT 1 - Vakcinisanje - 10.000,00 KM,

LOT 2 - DNK (fingerprinting) - 15.000,00 KM,

LOT 3 - Određivanje krvne grupe - 15.000,00 KM,

LOT 4 - Stomatološke usluge: ortopan i pregled stomatologa , - 4.000,00 KM

LOT 5 - usluge mamografije- 3.000,00 KM

LOT 6 - Laboratorijske usluge - 13.000,00 KM

6.7.      Ugovor o javnoj nabavci: usluga;

6.8.      Broj i naziv iz JRJN: 85100000-0,Usluge u području zdravstva;

 

7.         Uslovi za učešće i potrebni dokazi

7.1.      Uslovi za učešće:

a)         da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima zemlje ;

b)         da ponuđač ispunjava uslove prostora, kadra, opreme i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje predmetnih usluga

  1. Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki ponuđači su obavezni dostaviti sljedeće dokaze, odnosno ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

 

a) Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 1 tenderske dokumentacije. (podatke unijeti na Obrazac za ponudu iz tenderske dokumentacije);

U Obrascu za dostavljanje ponuda moraju biti, između ostalog, date sljedeće izjave:

-Izjava da ponuđač u skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije, prihvata njene odredbe,

-           Izjava o roku izvršenja usluga :

za lot 3- 24 sata od prijema krvne plazme,a za ostale lotove po najavi Ugovornog organa tj .u dogovorenim terminima

-           Izjava o mjestu izvršenja usluge-u poslovnom prostoru Izvršioca usluge uz obavezu snošenja troškova za:

a)         preuzimanje uzoraka krvne plazme (LOT 3) za slučaj veće udaljenosti Izvršioca usluge od 10 (deset) kilometara od mjesta Ugovornog organa,

b)         troškova prevoza pacijenata za slučaj da je mjesto izvršenja usluge od strane Izvršioca usluge izvan grada Zenica za LOT 1, 4 i 5.

c)         troškove transporta uzoraka za LOT 6 snosi Izvršilac usluge

-           Izjava o uslovima i načinu plaćanja (plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture),

-          Cijena ponude,

-           Izjava o preferencijalnom tretmanu,

-           Izjava o roku validnosti ponude (tri mjeseca računajući od isteka roka za podnošenje ponuda),

Napomena: gore navedene izjave treba dati samo u Aneks 1 (Obrazac za ponudu) tenderske dokumentacije i nije ih potrebno davati odvojeno.

b)         Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 2 tenderske dokumentacije (podatke unijeti na Obrazac za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije)

Napomena: popuniti sve stavke iz Obrasca za cijenu ponude-djelimično popunjene ponude neće biti prihvaćene.

c)         Dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove javne nabavke, odnosno da ponuđač ima pravo da se profesionalno bavi djelatnošću koja je predmet ove javne nabavke, i u tu svrhu dostavlja: aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu ili potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Ponuđač je dužan u sastavu ponude dostaviti traženi dokaz kao orginal ili ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

d)         Izjavu ponuđača, potpisanu i ovjerenu od ovlaštene osobe, o osposobljenosti za obavljanje usluge (po lotovima usluge), sa naznakom odgovorne osobe, te spiska stručnog kadra angažovanog na izvršenju usluge

e)         U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je kandidat/ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javnih nabavki. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima odbijanja.

Svaki kandidat/poniiđač je diižan uz ponudu dostaviti posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci ovjerenu kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH (Aneks 3).

U slučaju da ponude dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe ponuđača uz ponudu obavezan je dostaviti popunjenu Izjavu po članu 52. Zakona, te ovjerenu od strane nadležnog organa.

f) Nacrt okvirnog sporazuma-ispunjen sa podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi, te potpisan i ovjeren pečatom na za to predviđenom prostoru na zadnjoj stranici (Aneks 4 tenderske dokumentacije)

Ostala dokumentacija, ako je tražena predmetnom tenderskom dokumentacijom.

 

8. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti, te korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

9. Priprema i dostava ponuda

9.1.      Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

9.2.      Ponuda mora biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva uvez jemstvenikom (koji je zalijepljen i ovjeren pečatom firme ponuđača) ili uvez u obliku knjige (ugovorni organ neće prihvatiti spiralni uvez i termički uvez ukoliko ponuda nije dodatno uvezana i jemstvenikom koji je zalijepljen i ovjeren pečatom firme ponuđača).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Napomena: Ispravke u ponudi moraju biti vidljive, ovjerene pečatom, parafirane od strane ovlaštenog lica sa navođenjem datuma izvršene ispravke.

9.3 Ponuđač će dostaviti 1 (jednu) ponudu- (za jedan ili više lotova ili sve lotove), u originalu na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA".

Original ponude se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti ili paketu, na kojoj će biti naznačeno:

naziv i adresa ugovornog organa,

naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte

i na kojoj će pisati sljedeće riječi:

"Ponuda za zdravstvene usluge - ne otvarati do 09.03.2021. god."

Napomena: U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, obavezno je na koverti naznačiti da ponudu dostavlja grupa ponuđača kao i naziv i adresu svakog pojedinačnog člana grupe sa naznakom ko je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača, a ko je/su član/ovi grupe ponuđača.

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

Javna ustanova Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona Bulevar kralja Tvrtka I br. 4 72 000 Zenica

Rok za dostavljanje ponuda ističe u 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Napomena: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

9.4       Ponuđači mogu izmijeniti i/ili dopuniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene, dopune ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama, dopunama i/ili o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: "IZMJENA PONUDE", „DOPUNA PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE", te navesti postupak nabavke na koje se odnosi, naziv i adresu ugovornog organa, naziv i adresu ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

9.5       Ponuđači mogu napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. ZJN ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

 

10.       Poziv na pregovore

U slučaju da ugovorni organ ocijeni da je potrebno izvršiti pregovore sa ponuđačem/ima, poziv za te

eventualne pregovore uputićemo naknadno, nakon završetka ocjene početnih ponuda.

Ponuđač/i će biti pozvani na pregovore prema redosljedu dostavljanja početnih ponuda. Pregovori će se održati po isteku roka za prijem ponuda, u prostorijama Zavoda-Bulevar kralja Tvrtka 1 br. 4 Zenica, u terminu o kom će biti blagovremeno obaviješteni svi ponuđači.

Predmet pregovora će biti: način izvršenja, cijena, uslovi izvršenja na osnovu navedenih zahtjeva, te druge teme u vezi sa predmetnim uslugama i njihovim valjanim izvršenjem, a prema prethodno utvrđenom spisku pitanja koja se postavljaju svim ponuđačima u pregovorima.

Pregovorima mogu pristupiti ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, što dokazuju zvaničnom punomoći za učešće u pregovorima po predmetu nabavke.

Rezultati pregovora se bilježe u poseban izvještaj koji potpisuju svi članovi komisije i ponuđač.

 

11.       Kriterij dodjele ugovora i cijena

11.1 Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija: - najniža cijena

Kod kriterija najniža cijena ponude ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Cijena ponude je nepromjenljiva u toku trajanja ugovora

Važenje ponude je 3 (tri) mjeseca računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Sve cijene trebaju biti navedene u KM za domaće ponuđače, a za strane ponuđače u EUR ili drugoj konvertibilnoj valuti, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Ukoliko se cijene navode u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

 

Napomena za Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2):

1.         Cijene moraju biti izražene u KM za domaće ponuđače, a za ino ponuđače u EUR ili drugoj konvertibilnoj valuti. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2.         Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3.         U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4.         Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

12. Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke

Ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

 

13.       Zaključenje okvirnog sporazuma i podugovaranje

Okvirni sporazum će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

Osnovni elementi okvirnog sporazuma uključeni su u nacrt okvirnog sporazuma koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Ponuđač treba popuniti nacrt okvirnog sporazuma sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi, te potpisati i ovjeriti pečatom na za to predviđenom prostoru na zadnjoj stranici.

Ponuđačima nije dozvoljeno podugovaranje.

 

14.       Informacije o zaštiti prava ponuđača

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ

u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u roku koji je određen u odredbama člana 99. i 101. Zakona.

Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u rokovima utvrđenim u članu 101. Zakona.

Postupak ugovornog organa po žalbi utvrđen je članom 100. Zakona.

Za sve što nije predviđeno ovim pozivom za dostavu ponuda, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.

 

Sljedeći aneksi i obrasci su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: Obrazac za ponudu

Aneks 2: Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3: Pismena izjava iz člana 52. ZJN

Aneks 4: Nacrt okvirnog sporazuma

 

V.D. DIREKTOR

Muris dr. Karić, specijalista medicine rada, subspecijalista kliničke toksikologije

 

http://www.kzmr-zdk.ba/images/2021-02-19-O1287.pdf

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: