Nabavka žitarica i premiksa za stočnu hranu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 823-1-1-1-16/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
Kontakt osoba: Željko Grbić i Tamara Damjanović
Adresa: Blagoje Parovića 139
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400924980004
Telefon: 051366600
Faks: 051388301
Elektronska po{ta: kpzbluka@gmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka žitarica i premiksa za stočnu hranu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Kazneno-popravni zavod Banja Luka, Blagoja Parovića
139 b, 78000 Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka žitarica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
87.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 15,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kazneno-popravni zavod Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Premiksi za stočnu hranu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III Podkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 15,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kazneno-popravni zavod Banja Luka
(A-5151-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: