(najava tendera za 2021. godinu) Izvođenje radova na redovnom održavanju regionalnog puta R 448 i R 448a, modernizacija regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje, modernizacija regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići, modernizacija regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Pijesak-llovača, modernizacija regionalne ceste R-448, Hrenovica- Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica-Rorovi, nadzor građevinskih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje, nadzor građevinskih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići, nadzor građevinskih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Pijesak-llovača, nadzor građevinkih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448, Hrenovica- Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica-Rorovi

Datum objave: 27.04.2021. 10:07 / Izvor: Akta.ba, 26.04.2021.

PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021 GODINU DIREKCIJA ZA CESTE BPK GORAŽDE

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJE NA

VRIJEDNOST

(KM) bez PDV-a

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKUUČI-VANJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

SEKTOR/SLUŽBA KOJA POKREĆE POSTUPAK NABAVKE/PRATI UGOVOR

NAPOMENE

1.

Redovno održavanje regionalnog puta R 448 i R 448a

45233141-9

365.200,00

Okvirni sporazum

 

 

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

2.

Modernizacija regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje

45000000-7

249.000,00

Otvoreni postupak

Mart 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

3.

Modernizacija regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići,

45000000-7

166.000,00

Otvoreni postupak

Mart 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

4

Modernizacija regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Pijesak-llovača

45000000-7

249.000,00

Otvoreni postupak

Mart 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

5.

Modernizacija regionalne ceste R-448, Hrenovica- Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica-Rorovi

45000000-7

99.600,00

Otvoreni postupak

Mart 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

6.

Nadzorgrađevinskih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje

71247000-1

3.500,00

Direktni sporazum

Maj 2021

Мај 2021

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

 

 

7.

 

Nadzor građevinskih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići

71247000-1

2.500,00

Direktni sporazum

Maj 2020

Maj 2020

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

8.

Nadzor građevinskih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a, Osanica- llovača-Prača, dionica Pijesak-llovača

71247000-1

3.500,00

Direktni sporazum

Maj 2020

Мај 2020

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

9.

Nadzor građevinkih radova na modernizaciji regionalne ceste R-448, Hrenovica- Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica-Rorovi

71247000-1

1.500,00

Direktni sporazum

Maj 2020

Мај 2020

Vlastita sredstva

Direkcija za Ceste BPK Goražde

 

 

 

UKUPNO:

1.139.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj Plan Javnih nabavki urađen je na osnovu Plana i Programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021 godinu, na koji je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala saglasnost dana 23.04.2021. godine, svojom Odlukom, broj: 03-04-668/21.

 

Broj: 04-04-657-3/21

Goražde, 26.04.2021.godine.

 

NAPOMENA: Ukupna suma predviđena za javne nabavke bit će potpuno uskiađena sa budžetom Direkcije za ceste BPK Goražde za 2021.godinu.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: