(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, materijala za čišćenje, kompjuterskog materijala, materijala za dekoraciju službenih prostorija, hrane, prehrambenog materijala i materijala za pripremanje hrane, materijala za prvu pomoć, medicinskog i stomatološkog materijala, administrativnog materijala, materijala za opravku i održavanje objekta i opreme, računarske opreme, usluga opremanja i namještanja učionica, telekomunikacijskih usluga - usluga fiksne telefonije, deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, ostalih komunalnih usluga, obavljanja obaveznog sistematskog pregleda, popravke i održavanja vatrogasne opreme, opravke i održavanja zgrada, održavanja sistema vatrodojave, popravke, održavanja i srodnih usluga za osobna računala, uredsku opremu, oglašavanja, štampanja, stručnog obrazovanja i pravnih usluga, cestovnog prijevoza - prevoza učenika i nastavnika, održavanja informatičkog programa…

Datum objave: 29.03.2021. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 26.03.2021.

(najava tendera)Plan nabavki JU OŠ Hašim Spahić Ilijaš za 2021. godinu


Organizacija:

JU OŠ "Hašim Spahić"

Faza postupka:

Plan nabavki

Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se:

Objavljen

Datum plana nabavki:

25.03.2021

Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):

plan_nabavki_ju_os_hasim_spahic_ilijas_za_2021.godinu.pdf

Datum unosa:

26.03.2021

Nadlezno ministarstvo:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj. 39/14), člana 86. Pravila Javne ustanove Osnovna škola „Hašim Spahić" Ilijaš broj: 01-566/15 od 29.06.2015. godine i Odluke o usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Školski odbor na tridesetdevetoj (XXXIX) sjednici održanoj dana 25.03.2021. godine, donosi:

 

PLAN NABAVKI

JU OŠ „HASIM SPAHIC" ILIJAS ZA 2021. GODINU

 

Član 1.

Plan nabavki JU OŠ „Hašim Spahić" Ilijaš (u daljem tekstu: Plan nabavki) sačinjen je na osnovu Odluke o usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo 03.02.2021. godine, te finansijskog plana JU OŠ „Hašim Spahić" Ilijaš za 2021. godinu u iznosu od 1.841.600 KM.

 

Član 2.

Plan nabavki donosi se za budžetsku 2021. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

 

Član 3.

Provođenjem postupka javnih nabavki će se osigurati:

a)Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke,

b)Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama,

c)Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

 

Član 4.

Nabavke na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama:

R/B

Predmet nabavke

Procjenjena vrijednost KM sa PDV-om

Osnov izuzeća od primjene ZJN BiH

Pozicija u finansijskom planu (konto)

Iznos na kontu KM bez PDV-a

Izvor finansiranja

1.

Električna energija

7.000,00

Član 10. ZJN

613211

5.983,00

Budžet KS

2.

Centralno grijanje

59.500,00

Član 10. ZJN

613212

50.855,00

Budžet KS

3.

Voda i kanalizacija

1.000,00

Član 10. ZJN

613321

855,00

Budžet KS

4.

Odvoz smeća

1.690,00

Član 10. ZJN

613323

1.445,00

Budžet KS

5.

Usluge dostave pošte

1.300,00

Član 10. ZJN

613314

1.111,00

Budžet KS

6.

Računovodstvene, revizorske i porezne usluge

90,00

Član 10. ZJN

613931

77,00

Budžet KS

 

Ukupno

70.580,00

 

 

60.326,00

 

 

Plan nabavki se sastoji od tekstualnog i tabelarnog dijela. Tabelarni dio je podijeljen u tri segmenta, robe, usluge i radove. Za sve nabavke predviđene Planom nabavki obavezno je donošenje Odluke o pokretanju postupka nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko se neka nabavka nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja Plana nabavki a ista se pokaže kao stvarna potreba, takva nabavka se može realizovati donošenjem posebne odluke o nabavci, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i potrebama škole.

Član 5.

Plan nabavki je okvirni dokument koji se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine, na isti način na koji je i donesen. Ostvarenje plana na ekonomskim kodovima koji se finansiraju iz vlastitih prihoda zavisi od realizacije vlastitih prihoda u toku godine.

Član 6.

Za 2021. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba, usluga i radova:

r/b

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Ekonomski kod

Procjenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni period pokretanja postupka

Okvirni period zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Organ nadležan za pokretanje postupka

 

ROBE

1.

Kancelarijski materijal

30192000-1

613417

684,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

2.

Kancelarijski materijal

30192000-1

613417

856,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi

(produženi boravak)

Direktor škole

3.

Izdaci za obrasce i papir

22822000-8

613411

940,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

4.

Materijal za čišćenje

39830000-9

613484

1.966,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

5.

Materijal za čišćenje

39830000-9

613484

2.100,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi

(produženi boravak)

Direktor škole

6.

Izdaci za odjeću i

18100000-0

613481

85,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

uniforme

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kompjuterski materijal

30100000-0

613412

2.393,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

8.

Izdaci za poljoprivredni

16160000-4

613441

43,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

materijal

 

 

 

 

 

 

 

9.

Izdaci za

obrazovna

pomagala

39162200-7

613431

1.154,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

10.

Izdaci za obrazovna pomagala - nagrade učenicima

39162200-7

613431

2.130,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi

(prihod odfis.sale)

Direktor škole

11.

Izdaci za

obrazovna

pomagala

39162200-7

613431

1.710,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi

(produženi boravak)

Direktor škole

12.

Materijal za dekoraciju službenih prostorija

39298900-6

613415

171,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

 

13.

Sitan inventar

33711000-7

613416

85,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

14.

Hrana, prehrambeni materijal i materijal za pripremanje hrane

15000000-8

 

 

470,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

15.

Hrana i prehrambeni materijal za učenike u produženom boravku

15884000-8

 

 

10.260,00

Konkurentski postupak

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi

(produženi boravak)

Školski odbor

16.

Pretplata na

stručnu

literaturu

22211000-2

613413

85,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

17.

Materijal za prvu pomoć

33141623-3

613414

43,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

18.

Medicinski i stomatološki materijal

33140000-3

613422

684,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

19.

Ostali

administrativni materijal

30192000-1

613419

72,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

20.

Izdaci za gorivo i benzin

09200000-1 09211100-2

 

 

 

544,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

21.

Materijal za opravku i održavanje objekta i opreme

44000000-0

 

 

4.658,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

22.

Računarska oprema

30200000-1

821312

2.564,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi (prih.odfis.sale)

Direktor škole

23.

Opremanje i namještanje učionica

39100000-3

821332

3.897,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi (prihodi od fis.sale)

Direktor škole

UKUPNO ROBE

 

 

37.594,00

 

 

 

 

 

 

 

r/b

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Ekonom ski kod

Procjenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni period pokretanja postupka

Okvirni period zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Organ nadležan za pokretanje postupka

Napomena

 

USLUGE

 

1.

Telekomunika cijske usluge - usluge fiksne telefonije

64200000-8

613311

1.410,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

2.

Izdaci za mobilni telefon

64212000-5

613313

470,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

3.

Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

90921000-9

613324 613327

1.188,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

Predviđeno zaključivanje rezerviranog Ugovora u skladu

sa članom 9. Zakona o javnim nabavkama

4.

Ostale

komunalne

usluge

65000000-3

613329

56,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

5.

Usluge

obavljanja

obaveznog

sistematskog

pregleda

85140000-2

613941

3.420,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

6.

Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme

50413200-5

613722

513,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

7.

Usluge opravki i održavanje zgrada

50000000-5

613721

1.709,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

8.

Usluge održavanja sistema vatrodojave

50413200-5

613722

940,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

 

 

9.

Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu

50300000-8

613722

1.551,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

10.

Usluge oglašavanja

79341000-6

613911

2.035,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

11.

Usluge štampanja

79521000-2

613912

427,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

12.

Usluge stručnog obrazovanja i pravne usluge

80522000-9

613922

769,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

13.

Usluge cestovnog prijevoza - prevoz učenika i nastavnika

60100000-9

613524

128,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

14.

Usluge cestovnog prijevoza - prevoz učenika i nastavnika

60100000-9

613524

641,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Vlastiti prihodi (prihodi od fis.sale)

Direktor škole

 

15.

Izdaci za

hardverske i

softverske

usluge,

održavanja

informatičkog

programa

72210000-0 51611100-9

613934

684,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

16.

Ostale

nespomenute usluge (usluge kopiranja ključeva, izrada zahvalnica i sl.

98390000-3

613991

598,00

Direktni sporazum

Po potrebi škole

Po potrebi škole

Budžet KS

Direktor škole

 

 

UKUPNO USLUGE

 

 

16.539,00

 

 

 

 

 

 

RADOVI

 

 

 

UKUPNO RADOVI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 7.

Ovaj Plan nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici JU OŠ „Hašim Spahić" Ilijaš.

 

OBRAZLOŽENJE

Članom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH, a u vezi sa Listom ugovornih organa, po kategorijama, koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH, škola je u obavezi da postupke javne nabavke roba, usluga i radova provodi u skladu sa citiranim Zakonom.

Plan javnih nabavki definisan je u skladu sa Odlukom o usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, te imajući u vidu iznos sredstava namijenjenih za javne nabavke roba, usluga i radova u 2021.godini, te zakonom utvrđene vrijednosne razrede. U provođenju postupaka javnih nabavki primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti, o čemu pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabavke donosi Školski odbor/direktor Javne ustanove Osnovna škola „Hašim Spahić" u Ilijašu, svako u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Pravilima Javne ustanove Osnovne škole „Hašim Spahić" Ilijaš. Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi sa nabavkom čuvaju se u arhivi Javne ustanove Osnovna škola „Hašim Spahić" u Ilijašu. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u izreci.

 

Broj: 01-357/21

Ilijaš, 25.03.2021. godine

 

Predsjednik Školskog odbora

Nedim Matoruga

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: