(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka tonera i tinti, goriva, maziva i rashladnih tečnosti, kancelarijskog materijala, materijala za održavanje higijene, potrošnog materijala, auto guma, kancelarijskog namještaja, klima uređaja, računara i štampača, uglja za raseljena lica, usluga reprezentacija (konzumacija jela i pića, pokloni i topli i hladni napitci), pranja motornih vozila, štampanja i uvezivanja štampanog materijala, kolektivnog osiguranja zaposlenika, vulkanizerskih usluga, održavanja i isporuke rezervnih dijelova za računarsku opremu, servisiranja i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova, servisiranja klima uređaja, podrške/održavanja softvera SOTAC, oglašavanja u dnevnim novinama, servisiranja fotokopir aparata, printera, fax aparata, tehničkog pregleda vozila, ekotesta motora službenih auta, usluga raznih seminara, radova na izgradnji centra za autizam

Datum objave: 29.03.2021. 09:36 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton 

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

 

Broj : 09/1-11-2459/21 

Tuzla, 04.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst (..Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18). Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH"', broj: 39/14) ministar za rad. socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona donosi:

 

 

PLAN NABAVKI

MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. godinu

 

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra

Procijenjena vrijednost bez PDV

Vrsta postupka

Okvirni datum pokret. Postup

Okvirni datum zaključ ugovora

Izvor finansiranja

Napomena

 

JRJN

 

1

Toneri i tinte

30125110-5

2.100,00

Centralizovana nabavka

 

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , ekonomski kod 613400-nabavka materijala i sitnog inventara

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

 

30125120-8

 

2

Gorivo,mazivo i rashladne tečnosti

09134200-9

7.300,00

Centralizovana nabavka

 

 

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613500-izdaci za usluge prevoza i goriva

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

 

09211100-2

 

3

Kancelarijski materijal

301900000-7

2300

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo . organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613400-nabavka materijala i sitnog inventara

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

 

30191000-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613400-nabavka materijala i sitnog inventara

 

4

Materijal za održavanje higijene

39800000-0

950

Centralizovana nabavka

/

/

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

5

Potrošni materijal

31531000-7

250

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001,ekonomski kod 613400-nabavka materijala i sitnog inventara

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

6

Reprezentacija (konzumacija jela i pića, pokloni i topli i hladni napitci)

15860000-4

800,00

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001,ekonomski kod613900- ugovorene i druge posebne usluge

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

15861000-1

 

Direktan sporazum

15864100-3

1 500,00

 

15865000-9

 

 

7

Auto gume

34351100-3

640

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001,ekonomski kod 613418-auto gume

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

8

Pranje motornih vozila

50112300-6

380

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001,ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

9

Štampanje i uvezivanje štampanog materijala

79800000-2

100

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo, organizacioni kod 23010001,ekonomski kod 613912-usluge štampanja

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

79810000-5

10

Kolektivno osiguranje zaposlenika

66512100-3

600

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613814- osiguranje zaposlenih

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

11

Vulkanizerske usluge

50116500-6

80

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

12

Održavanje i isporuka rezervnih dijelova za računarsku opremu

30200000-1

300

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

30230000-0

30237100-0

30237000-9

50312000-5

13

Servisiranje i

50110000-9

5100

Centralizovana

 

 

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo ,

Postupak nabavke provodi

                                 
 

 

 

održavanje motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova

50112000-3

 

nabavka

 

 

organizacioni kod 23010001,ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

14

Usluge servisiranja klima uređaja

50730000-1

200

Direktan sporazum

Po potrebi

 

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Postupak provodi Ministarstvo

15

Nabavka

kancelarijskog

namještaja

39130000-2

4000

Direktan sporazum

juli

august

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 821300-nabavka opreme

Postupak provodi Ministarstvo

16

Nabavka klima uređaja

42500000-1

700

Direktan sporazum

juni

august

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 821300-nabavka opreme

Postupak provodi Ministarstvo

17

Nabavka računara i štampača

30200000-1

3000

Direktan sporazum

juni

august

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001,ekonomski kod 821300-nabavka opreme

Postupak provodi Ministarstvo

18

Usluga

podrške/održavanje softvera SOTAC

72211000-7

6000

Direktan sporazum

januar

mart

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613934- izdaci za hardverske i softverske usluge

Postupak provodi Ministarstvo

19

Usluge

oglašavanja u dnevnim novinama

79341000-6

250

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613916- usluge objavljivanja tendera i oglasa

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

20

Usluga servisiranja fotokopir aparata, printera ,fax aparata

50313100-3 50313200-4 50314000-9 50315000-6

300,00 KM

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

21

Tehnički pregled vozila

71631200-2

250

Centralizovana nabavka

/

/

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613523- registracija motornih vozila

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

22

Nabavka uglja za raseljena lica

09111100-1

60.000,00

Otvoreni postupak sa

objavom obavještenja

juni

septembar

Budžet TK 23040002-materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih ekonomski kod 614200- tekući transferi pojedincima

Postupak provodi Ministarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Ekotest motora službenih auta

 

110

Centralizovana nabavka

juni

septembar

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Postupak nabavke provodi Ured za zajedničke poslove Vlade TK-a

24

Izgradnja centra za autizam

45215221-2

100.000,00

Otvoreni postupak

februar

maj /

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo , organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 615300- registracija motornih vozila

Postupak provodi Ministarstvo

25

Razni seminari

 

800

Direktan sporazum

maj

septembar

Budžet TK 23010001 -Ministarstvo, organizacioni kod 23010001 .ekonomski kod 613916- usluge objavljivanja tendera i oglasa

Postupak provodi Ministarstvo

 

 

SVEUKUPNO

198.010,00

 

 

U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Plan Javnih nabavki će biti objavljen na sužbenoj vveb stranici Ministarstva za rad. socijalnu politiku i povratak

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: