Natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju stambene zgrade i garaže u naselju Begovača

Izvor: eKapija.ba, 09.05.2014.

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina temeljem članka 45. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. novine F B i H", broj 67/05), čl.14 Odluke o građevinskom zemljištu Općinskog vijeća Livno (Službeni glasnik Općine Livno br.9/09 i 3/10), i čl.5 Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (Službeni glasnik Općine Livno br.5/10) raspisuje

 

N A T J E Č A J

prikupljanjem pismenih ponuda

 

Dodjeljuje se građevinsko zemljište, za izgradnju stambene zgrade i garaže u naselju Begovača, označeno kao :

-k.č. 438/486, u površini od 638 m2, upisano u zk. ul. 10, k. o. Žabljak.

 

POČETNA CIJENA PARCELE:  3.828,00 KM.

Urbanističko tehničke uvjete za izgradnju stambene zgrade i garaže odredit će Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove lokacijskom dozvolom koju je obvezan zatražiti natjecatelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje plate jamčevinu u iznosu od 500,00 KM na žiro-račun broj:1549995000000368 u korist Proračuna Općinskog vijeća Livno.

 

Pismena ponuda mora sadržavati:

ZA FIZIČKE OSOBE

-osobne podatke ponuđača

-dokaz o plaćenoj jamčevini

-ponuđenu cijenu

-dokaz da ponuđač ili član njegova obiteljskog domaćinstva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim nekretninama u vlasništvu građana Federacije Bosne i Hercegovine.

-dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Livno (uvjerenje Službe za financije Općine Livno).

 

ZA PRAVNE OSOBE:

-osobne podatke ponuđača

-dokaz o plaćenoj jamčevini

-ponuđenu cijenu

-izvod iz sudskog registra

-dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Livno (uvjerenje Službe za financije Općine Livno).

 

Ponude za natječaj podnose se pismeno u zatvorenim kuvertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja, zaključno sa  26.05.2014. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za provođenje natječaja i javnih nadmetanja Općine Livno putem prijemnog ureda Općine Livno (šalter sala) ili preporučeno poštanskom pošiljkom. Ponude natjecatelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natjecateljima koji u tijeku natječaja odustanu od istoga, neće se vratiti plaćeni iznos jamčevine.  Natjecateljima čija se ponuda ne prihvati jamčevina se vraća, a natjecatelju čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u naknadu za zemljište.

 

Otvaranje ponuda i odlučivanje po ponudama obavit će se dana  30.05. 2014.godine u 9,30 sati u sobi broj 51 (mala vijećnica) Općine Livno. Parcela će se dodijeliti onom ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu u odnosu na početnu.  Ako više ponuđača ponudi istu najpovoljniju cijenu, prednost za dodjelu građevinske parcele ima ponuđač koji je ranije predao ponudu. Natjecatelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, a koji prije donošenja rješenja o dodjeli građevinske parcele odustane od utvrđenog prava na dodjelu iste, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuđač koji na natječaju dobije građevinsku parcelu obvezan je platiti naknadu u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dodjeli parcele. U protivnom gubi pravo na dodijeljenu parcelu i plaćenu jamčevinu.

 

U smislu članka 49.Zakona o građevinskom zemljištu pravna i fizička osoba gubi pravo korištenja radi građenja na predmetnom zemljištu ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno, ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova na građevini.

 

Sve obavijesti o natječaju mogu se dobiti u sobi broj 28 Općine Livno.

 

Broj: 05-31-3-­­­­­­­­­­ ­­­­­1450/14.                                                             

Livno, 09.05.2014. godine

POMOĆNIK NAČELNIKA:

Čelar, dipl. iur.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: