Obavještenje o devetoj emisiji akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja Prospekta

Izvor: Nezavisne novine, 22.05.2014.

SBERBANK

Broj: 1000-7257/14

Datum: 21.05.2014.

 

Na osnovu člana 208. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08 od 31.12.2008.godine, 58/09 od 30.06.2009.godine i 100/11 od 10.10.2011 .godine) „Sberbank" akcionarsko društvo Banja Luka, u svojstvu emitenta

 

OBAVJEŠTAVA

Emitent akcija je "Sberbank" a.d. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Jevrejska 71, 78000 Banja Luka upisana u registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske pod registarskim brojem 05-11-517.

Skupština akcionara "Sberbank" a.d. Banja Luka dana 21.05.2014.godine, donijela je Odluku o devetoj emisiji akcija upućenu kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja Prospekta.

Akcije koje se emituju devetom emisijom akcija, upućenu kvaiifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja Prospekta, su obične (redovne) akcije klase "A", sa službenom oznakom ZPKB -R-A.

Svaka obična (redovna) akcija devete emisije daje kvalifikovanom investitoru pravo na učešče u upravljanju (jedna akcija, jedan glas u Skupštini Emitenta), učešće u dobiti (pravo na dividendu) i dio likvidacione mase.

Dok Emitent ne objavi Prospekt, kvalifikovani investitor ne može raspolagati" akcijama stečenim devetom emisijom, osim u slučajevima prenosa akcija na osnovu nasljeđivanja ili po sili zakona, prenosa akcija u slučaju preuzimanja akcija Emitenta i prenosa akcija na Emitenta u slučajevima kada to dozvoljava zakon kojim se uređuje poslovanje privrednih duštava.

Emitent je dužan da najkasnije u roku od jedne godine do upisa akcija u Centralni registar objavi Prospekt za uvrštenje akcija devete emisije na berzu.

Ukupan broj običnih (redovnih) akcija koje se emituju je 23470 akcija sa nominalnom vrijednošću jedne akcije od 1.000,00 KM, što čini ukupnu vrijednost emisije od 23.470.000,00 KM. Uplata akcija vrši se isključivo u novcu u domaćoj i stranoj valuti po srednjem kursu Centralne Banke Bosne i Hercegovine na dan uplate.

Deveta emisija akcija raspisuje se za Kvalifikovanog investitora - "Sberbank Europe" AG, sa sjedištem na adresi Schwarzenbergplatz 3, 1010 Beč, Austrija (u daljem tekstu: kvalifikovani investitor), koji je na dan donošenja ove odluke vlasnik 99,421607% običnih (redovnih) akcija emitenta, s tim da ostali akcionari Banke imaju pravo prečeg sticanja akcija devete emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcija sa pravom glasa, i to u roku 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija devete emisije.

Rok za upis i uplatu akcija devete emisije po osnovu prava prečeg sticanja počinje da teče sa danom 12.06.2014,godine, a prestaje 26.06.2014.godine a može se izvršiti tokom redovnog radnog vremena od 08,00 do 16,00 časova u sjedištu "Sberbank" a.d. Banja Luka u Banja Luci ul. Jevrejska 71.

Pravo prečeg sticanja pripada akcionarima Banke koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 11.06.2014. godine, u skladu sa članom 18. stav 6. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti.

Postojeći akcionari svoje pravo preče kupovine ostvaruju na taj način što će potpisati izjavu o kupovini akcija devete emisije (upisnicu) i uplatiti akcije u roku od 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija.

Nakon isteka roka za korišćenje prava prečeg sticanja iz stava 3. ovog člana, kvalifikovani investitor, "Sberbank Europe" AG, sa sjedištem na adresi Schwarzenbergplatz 3, 1010 Beč, Austrija, će upisati i uplatiti akcije devete emisije srazmjerno njegovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa (99,421607%) te preostali iznos akcija koje nisu kupljene od strane drugih akcionara Emitenta po osnovu prava preče kupovine i to u roku narednih 3 (tri) dana počev od prvog dana nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine.

U slučaju neuspjele emisije ili odustajanja od iste, Emitent će vratiti kvalifikovanom investitoru i drugom akcionaru ako je koristio pravo prečeg sticanja uplaćena novčana sredstva na ime kupovine akcija u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije o poništenju emisije ili donošenja odluke Emitenta o prekidu emisije, zajedno sa kamatom na depozite po viđenju.

Lica ovlaštena za sprovođenje devete emisije akcija upućene kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja Prospekta, su Aleksandar Kesić, direktor emitenta i Biljana Rabitsch, izvršni direktor emitenta.

 

Aleksandar Kesić                                                                                                                                                                                                                     Biljana Rabitsch 

Direktor                                                                                                                                                                                                                                     Izvršni direktor 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: