Obavještenje o pokretanju postupka statusne promjene spajanje uz pripajanje

Izvor: Glas Srpske, 30.04.2014.

ŠIPAN Curvati d.o.o.                                                                                                                   KAMEKS d.o.o.

TRN                                                                                                                                            SARAJEVO

Cara Dušana 104                                                                                                                         Envera Šehovića 34/1

JIB: 4403146520008                                                                                                                     JIB: 4200568270006

 

Na osnovu člana 386. Zakona o privrednim draštvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08,58/09 i 100/11) a shodno donesenim odlukama "ŠIPAN Curvati" d.o.o. Trn i "KAMEKS" d.o.o. Sarajevo o namjeravanoj statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje, objavljuju sljedeće

Obavještenje

o pokretanju postupka statusne promjene spajanje uz pripajanje

I             

Objavljuje se pokretanje postupka za statusnu promjenu spajanje uz pripajanje privrednog društva koje u pravnom prometu posluje pod nazivom firtne "ŠIPAN Curvati" d.o.o. Trn kao društva sticaoca i privrednog društva koje u pravnom prometu posluje pod nazivom fiime "KAMEKS" d.o.o. Sarajevo kao društva koje se pripaja društvu sticaocu.

II            

Cjelokupna imovina, prava i obaveze privrednog društva "KAMEKS" d.o.o. Sarajevo kao društva koje prestaje pripajanjem a koje su nastale do dana registracije statusne promjene kod Okružnog privrednog suda u Banjaluci prelaze na privredno društvo "ŠIPAN Curvati" d.o.o. Trn, kao društvo sticaoca.

III

Pozivaju se povjerioci "KAMEKS" d.o.o. Sarajevo da prijave svoja eventualna potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu "Glas Srpske" i u dnevnom listu "Dnevni avaz", radi njihovog obezbjeđenja ili isplate.

 

 

Za društvo sticaoca "ŠIPAN Curvati" d.o.o. Trn                                                                                                Za društvo koje se preuzima "KAMEKS" d.o.o. Sarajevo

Direktor Erik Kete                                                                                                                                         Prokurist Ivan Vetrih 

Broj:                                                                                                                                                            Broj: 

Datum: 31.3.2014.                                                                                                                                        31.3.2014.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: