Obavještenje o smanjenju osnovnog kapitala društva

Datum objave: 27.08.2016. 11:00 / Izvor: Oslobođenje, 27.08.2016.

"BALCANICA" d.o.o. Sarajevo,

sjedište Sarajevo, ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 14,

općina Stari Grad

Broj: 2/16

21.6. 2016. godine

 

Na osnovu odredaba članova 349, 350, 351, 352 Zakona oprivrednim društvima, u skladu sa čla­nom 3349 ("SI. novine FBiH". broj 23/99, 45/00. 2/02. 6/02. 29/03. 68/05. 91/07. 84/08. 81/15). osnivač Društva "BALCANICA" d.o.o. Sarajevo, firma TEDDY S.p.A. Italija, 47900 Rimini (RN) Via Coriano, 58 Gros Rimini Blocco 97, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 14, u funkciji Skupštine Društva, donio je

 

OGLAS

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

 

Član 1.

Osnivač društva "BALCANICA "d.o.o. Sarajevo, firma TEDDY S.p.A. Italija. 47900Rimini CRN) Via Coriano. 58 Gros Rimini Blocco 97. vrši smanjenje osnovnog kapitala, povlačenjem dijela svog osnivačkog uloga u novcu a koji je unesen prilikom osnivanja Društva. Osnovni kapital druš­tva sa osnivačkim udjelom u iznosu od 3.911.671.10 KM ili 100% osnovnog kapitala smanjuje se za iznos od 800.000.00KM. te isti nakon smanjenja, osnivački ulog Osnivača TEDDYS.p.A. iznosi ukupno: 3.111.671.10 KM (slovima: trimiliona stotinujedanaesthiliadašeststotinasedam-destjednakonvertibilnamarka i 10/100) u novcu.

Na osnovu ove Odluke će se izvršiti upis smanjenja osnovnog kapitala Društva u Registru dru­štava Općinskog suda u Sarajevu, knjizi udjela Društva i Statutu Društva.

Član 2.

U smislu člana 350. Zakona o privrednim društvima FBiH ova Odluka će se objaviti u "Službe­nim novinama Federacije BiH", a povjerioci se obavještavaju da prijave eventualna svoja potra­živanja, za koja se Društvo obavezuje da će ih izmiriti ili za prijavljena potraživanja dati osigu­ranje prema članu 350. Zakona o privrednim društvima FBiH.

Član 3.

Rok za podnošenje prijave za povjerioce je 30 dana od dana objave ovog oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" ili drugim dnevnim novinama Po isteku navedenog roka ovog člana Društvo će podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u Registru društava Općinskog suda u Sarajevu.

Član 4.

Dokaz o proteku roka iz člana 3. ove Odluke je objavljeni oglas u "Službenim novinama Fede­racije BiH", a radi podnošenja prijave nadležnom sudu radi upisa smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

TEDDYS.p.A. Osnivač društva

«BALCANICA» d.o.o. Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: