(obustava postupka) Nabavka usluga izrade elaborata Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II. kategorije - grad Mostar, vodotoci Bune i Bunice

Datum objave: 15.09.2016. 09:07 / Izvor: Akta.ba, 14.09.2016.

Broj: 11-05-27-1692-13/16

Mostar, 14.09.2016.god.

 

Na osnovu člana 10. stav (5) i člana 110. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i člana 55. Zakona o organizaciji uprave HNK/Ž ("Službene novine HNK/Ž", broj 09/09) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi:

 

ODLUKU

o obustavi postupka javne nabavke

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 5/16 - Usluge izrade elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica" -

 

I          

Obustavlja se postupak javne nabavke čiji je predmet nabavka usluge: Izrada elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica" do donošenja rješenja Ureda za razmatranje žalbi Mostar, a iz razloga što je zainteresovana stranka uputila žalbu na sadržaj tenderske dokumentacije.

 

II        

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za provedbu postupka javne nabave usluge izrade elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica" imenovana Rješenjem broj: 11-05- 27-1692-1/16 od 11.08.2016.god.

 

III       

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do okončanja žalbenog postupka pokrenutog po žalbi od 02.09.2016..god., dostavljenoj od strane ponuđača „Geodata" d.o.o. Jajce, odnosno do oglašavanja Ureda za razmatranje žalbi Mostar u vezi sa predmetnom žalbom.

 

IV        

Ova Odluka objavit će se na Web stranici Ministarstva.

 

Obrazloženje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK/Ž je odlukom broj: 11-05- 27-1692/16 od 11.08.2016.god. pokrenulo postupak javne nabavka usluge: Izrada elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica", putem konkurentskog postupka. U skladu sa Zakonom o javim nabavkama poziv za dostavu ponuda je nakon što je objavljen na portalu javnih nabavki (broj obavještenja : 1243-7-2-8-3-3/16) upućen i na adrese tri ponuđača. Po pozivima za dostavu tenderske dokumentacije, ugovorni organ je poslao zahtjeve za učešće i tendersku dokumentaciju na još tri adrese. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NK/Z je dana 02.09.2016.god. zaprimilo prigovor koji je ponuđač „Geodata" d.o.o. Jajce dana 02.09.2016.god. izjavio na tendersku dokumentaciju za nabavku Usluge izrade elaborata „Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica" - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 5/16. Obzirom da novi Zakon o javnim nabavkama ne poznaje termin prigovor isti je razmatran kao žalba.

Žalitelj, ponuđač „Geodata" d.o.o. Jajce, u predmetnoj žalbi navodi da:" Sve institucije zajedno u FBiH (agencije za slivno područje Save i Jadranskog mora, kantonalna ministarstva vodoprivrede) u posljednje dvije godine nisu objavile tendera za određivanje vodnog dobra u vrijednosti od 150.000,00 KM, što možete provjeriti na portal javnih nabavki.", da "Određivanje granice vodnog dobra radi se na podlogama BPKN-a, ali daleko od toga da su ti poslovi slični što ukazuje na činjenicu da je neko "sa strane" pisao ove uvjete želeći na taj način pogodovati određenim ponuđačima", te takođe da: "U ranijem tenderu kojeg je objavilo Vaše ministarstvo , ove godine od 12.05.2016.god. za određivanje granice vodnog dobra uz Jadransko more nisu bili ovi uvjeti i imali ste četiri kvalificirana ponuđača što u ovom slučaju neće biti lako. Naime i ova činjenica govori u prilog tvrdnji da je u pisanju ove tenderske dokumentacije učestvovao neko od ponuđača želeći pogodovati sebi."

U skladu sa članom 100. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ je uvidom u predmet i sadržaj žalbe utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.

Ugovorni organ smatra da je tenderska dokumentacija urađena u skladu sa opštim principima Zakona o javnim nabavkama .

Ovaj organ je uvidom u žalbene navode utvrdio da je predmetna žalba u cjelosti neosnovana, te je istu shodno članu JL00. stav 5. Zakona o javnim nabavkama blagovremeno prosljedio nadležnom URŽ-u, sa svojim Izjašnjenjem na navode žalbe, zajedno sa kompletnom dokumentacijom u vezi s postupkom na koji je izjavljena žalba.

Obzirom da Ured za razmatranje žalbi Mostar nije riješio žalbu do dana prijema ponuda, te ugovorni organ nije u mogućnosti nastaviti sa postupkom, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

M i n i s t a r

Donko Jović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: