(obustava postupka) Nabavka usluga izrade glavnog projekta i usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova za adaptacije i rekonstrukcije službenih prostorija Porezne uprave Federacije BiH

Datum objave: 26.04.2021. 09:06 / Izvor: Akta.ba, 22.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

 

Broj: 13/06-3-11-30-524-10/21 I.P.

Sarajevo, 19.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) u vezi sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

o obustavi postupka

 

Član 1.

Nakon uložene žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13/06-3-11-30-524- 7/21 S.M. od 12.04.2021. godine od strane žalitelja „JANI" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, ul. Stjepana Radića 76F, 88 000 Mostar, zaprimljene kod Ugovornog organa - Porezne uprava Federacije BiH dana 19.04.2021 .godine u postupku javne nabavke usluge „Usluge izrade glavnog projekta i usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova za adaptacije i rekonstrukcije službenih prostorija Porezne uprave Federacije BiH”, provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, obustavlja se postupak predmetne javne nabavke do konačne odluke Ureda za razmatranje žalbi BiH.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke za usluge izrade glavnog projekta i usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova za adaptacije i rekonstrukcije službenih prostorija Porezne uprave Federacije BiH pokrenut je Odlukom direktora o pokretanju postupka, broj: 13/06-3-11-30- 524/2021 od 18.03.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, čija ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 15.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-2-26-3-43/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 19.03.2021. godine.

U skladu s članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH Ugovorni organ je uputio poziv za dostavu ponuda na adrese 4 (četiri) potencijalna ponuđača: „В1М ARCH“ d.o.o. Mostar, „ARGENTARIA" d.o.o. Sarajevo, „UNIPROJEKT komerc-inžinjering" d.o.o. Zenica i „BOSNA INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 19.03.2021. godine, zaključno s krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije je preuzelo 25 (dvadesetpet) potencijalnih ponuđača. 

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljeno je 5 (pet) ponuda u određenom krajnjem roku.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana, 05.04.2021. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponude Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponude, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojima je utvrđeno sljedeće: da je blagovremeno pristiglo 5 (pet) ponuda, i to ponude ponuđača: „JANI" d.o.o. Mostar, „VIZIJA" d.o.o. Sarajevo, „RADIŠ" d.o.o. Istočno Sarajevo, „BOSNA INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo i „SMAJIĆ INŽENJERING" d.o.o. Goražde.

U postupku pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, ponude ponuđača „JANI" d.o.o. Mostar, „RADIŠ" d.o.o. Istočno Sarajevo i BOSNA INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo su ocijenjene neprihvatljivim u pravnom smislu s obzirom da ne ispunjavaju sve postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije predmetnog postupka, te su odbačene u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki, dok su ponude ponuđača „VIZIJA" d.o.o. Sarajevo i „SMAJIĆ INŽINJERING" d.o.o. Goražde ocijenjene prihvatljivim te im je dozvoljeno dalje učešće u toku postupka.

Na osnovu naprijeden navedenog Ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača „VIZIJA" d.o.o. Sarajevo primjenom odredbi preferencijalnog tretmana domaćeg, broj: 13/06-3-11-30-524-7/21 od 12.04.2021. godine.

Dana 19.04.2021.godine kod Ugovornog organa - Porezne uprave Federacije BiH uložena je žalba žalitelja „JANI" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, ul. Stjepana Radića 76F, 88 000 Mostar na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13/06-3-11-30-524-7/21 S.M. od 12.04.2021. godine.

U skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, izjavljena žalba odgađa nastavak postupka javne nabavke, te je isti obustavljen do konačnog rješavanja po žalbi.

Ugovorni organ je utvrdio daje žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica. Također, Ugovorni organ je utvrdio da je žalba u cijelosti neosnovana, te će je sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom u vezi sa predmetnim postupkom u zakonskom roku proslijediti Uredu za razmatranje žalbi BiH, u skladu sa članom 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovu Odluku nije dozvoljeno izjaviti žalbu, s obzirom da je članom 110. Zakona o javnim nabavkama BiH propisano da se, u slučaju žalbe, nastavak postupka javne nabavke obavezno odgađa do donošenja odluke URŽ-a.

 

Dostavljeno:

 

1.         Ponuđačima

2.         a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: