Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana Obilićevo u Banjaluci

Izvor: eKapija.ba, Broj 9, 24.03.2014

Na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13) i člana 32. Statuta Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 25/05, 30/07 i 17/12), Skupština grada Banjaluka je, na 18. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donijela
 

O D L U K U
o izradi izmjene dijela Regulacionog plana Obilićevo u Banjaluci

 

I

Pristupa se izradi izmjene dijela Regulacionog plana Obilićevo - u Banjaluci (Sl.glasnik Grada Banjaluka, br. 24/08 i 5/10) (u daljem tekstu: Plan).

Planom će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi uz ulicu Boška Tošića, a odnosi se na k.č. br. 712/4, i dijelove k.č.br. 702/3, 705 i 713/1, k.o. Banjaluka 5, u površini od 0,34 ha, i koji je prikazan na karti - u prilogu ove odluke.

II

Planski period, u smislu člana 40. stav 3. tačka v) Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13) - je 10 godina.

III

Za izradu Plana, definišu se sljedeće smjernice:

- Prije izrade izmjene Plana, neophodno je izvršiti detaljna geološka istraživanja tla - u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima (Sl.glasnik Republike Srpske, br. 51/04 i 75/10), i planska rješenja uskladiti sa dobijenim rezultatima, odnosno „Elaboratom o izvršenim detaljnim geološkim ispitivanjima tla“;

- Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja, Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, i drugih elemenata životne sredine i dr.);

- prilikom izrade Plana: potrebno je voditi računa o javnom interesu, i o opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja;

- planskim rješenjem, neophodno je - 50% površine obuhvata Plana, predvidjeti za zelenilo, sport i rekreaciju;

- nosilac izrade obavezan je obezbijediti usaglašenost Plana - u toku njegove izrade, sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim dokumentom najbližeg prethodnog nivoa, kao i programskim elementima koji mu budu dostavljeni od strane nosioca pripreme.

IV

Prednacrt Plana biće izrađen u roku od 45 dana od zaključenja ugovora o izradi Plana.

Prijedlog Plana utvrdiće nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik, u roku od 30 dana od dana održavanja javne rasprave - iz člana 48. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13).

V

Sadržaj Plana načelno je određen članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13), a detaljnije - odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja – čl. 144. do. 154. (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 69/13).

VI

Na prijedlog nosioca pripreme Plana, Skupština Grada utvrđuje nacrt Plana, i mjesto, vrijeme i način njegovog izlaganja na javni uvid.

Nacrt Plana biće stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, u prostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade Plana i Mjesne zajednice „Obilićevo 1“.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti obaviještena oglasom, objavljenim u sredstvima javnog informisanja - osam dana prije početka javnog uvida, i 15 dana od početka izlaganja nacrta na javni uvid.

Nosilac izrade obavezan je - da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida, i da - prije utvrđivanja prijedloga Plana, o njima zauzme svoj stav, koji u pisanoj formi dostavlja nosiocu pripreme Plana, i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

Stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima - razmatra se na javnoj raspravi. U skladu sa zaključcima utvrđenim na stručnoj raspravi, održanoj u skladu sa odredbama člana 48. Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik utvrdiće prijedlog Plana, i dostaviti ga Skupštini Grada - na usvajanje.

VII

Sredstva za izradu Plana i troškove u postupku njegovog donošenja, kao i „Elaborata o izvršenim detaljnim geološkim ispitivanjima tla“ - obezbijediće zainteresovani investitori.

VIII

Nosilac pripreme Plana je Gradska uprava Grada Banjaluka – Odjeljenje za prostorno uređenje.

Nosilac izrade Plana biće određen na prijedlog investitora, koji je obavezan - Nosiocu pripreme iz stava 1, dostaviti dokaz o izboru Nosioca izrade plana.

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

Broj: 07-013-110/14.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Budimir Balaban, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: