Odluka o korekciji izmjene i dopune Regulacionog plana Dobrinja (Dvoetažna garaža kružnog oblika- ulica Trg Grada Prato)

Datum objave: 19.08.2016. 13:52 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, 18.08.2016.

OPĆINA NOVI GRAD

Općinski načelnik

 

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/05). i člana 37. Statuta Opčine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/09 - Prečišćeni tekst) Opčinski načelnik, dana 04.08.2016. godine, verifikovao je i donio

 

ODLUKU

O KOREKCIJI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "DOBRINJA"

(Dvoetažna garaža kružnog oblika- ulica Trg Grada Prato)

 

Član 1.

Utvrđuje se Korekcija Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/06). u daljem tekstu: Korekcija Plana.

 

Član 2.

Korekcijom Plana utvrđeni su planski preduvjeti za planiranje izgradnje dvoetažne garaže kružnog oblika u ulici Trg Grada Prato. prema sljedečim urbanističko-tehničkim uslovima. odnosno na način:

Namjena: dvoetažni parking kapaciteta 113 parking mjesta (suterenska etaža 71 PM. nadzemna otvorena etaža 42 PM).

Na nadzemnoj etaži formira se otvoreni parking sa uređenim centralnim dijelom sa urbanim mobilijarom i elementima vode.

 

Član 3.

Korekcija Plana sastoji se iz tekstualnog dijela i grafičkog priloga. Tekstualni dio i grafički prilog korekcije Plana su sastavni dio Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/06).

 

Član 4.

Korekcija Plana je rađena za fazu urbanizma i saobraćaja, a obaveza investitora je da za faze komunalne infrastrukture izvrši usaglašavanje Korekcije Plana sa Idejnim rješenjima, koja su sastavni dio Regulacionog plana "Dobrinja". te da pribavi saglasnost nadležnih javnih komunalnih pred uzeća.

 

Član 5.

Po jedan primjerak ovjerene korekcije Plana (tekstualni dio i grafički prilog) nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Opčine Novi Grad Sarajevo. Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Gradske uprave Grada Sarajeva - Službe za urbano planiranje i stambene poslove.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Opčine Novi Grad Sarajevo, a naknadno če se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 02/04-23-12076/16

04. augusta 2016. godine

 

Općinski načelnik

Mr. Semir Efendić. s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: