Odluka o Korekciji Regulacionog plana Bjelave-Čekaluša (Objekat uprave Bosansko-hrvatske Provincije Prečistog srca Marijina), u ulici Bjelave

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 13, 03.04.2014.

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 25. Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), načelnik Općine Centar Sarajevo je, dana 20.03.2014. godine, verifikovao i donio

 

ODLUKU O KOREKCIJI REGULACIONOG PLANA "BJELAVE-ČEKALUŠA"

(Objekat uprave Bosansko-hrvatske Provincije Prečistog srca Marijina), u ulici Bjelave

 

Član 1.

Usvaja se Korekcija Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša" (u daljem tekstu: korekcija Plana) "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/12.

 

Član 2.

Korekcijom plana stvaraju se uvjeti za dogradnju i nadogradnju postojećeg stambenog objekta, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. 310 i 311 K.O. Sarajevo IV i promjenu namjene u vjerski objekat. Objekat će imati spratnu visinu od P+2 do P+3, sa povlačenjem građevinske linije trećeg sprata na istočnoj i južnoj strani.

 

Objekat izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. 308/1 i 308/2 K.O. Sarajevo IV se ruši i formira parking prostor sa nadstrešnicom.

 

Spratnost objekta na parceli označenoj kao k.č. 309 K.O. Sarajevo IV je P+2. Lociranje i dimenzioniranje objekta prikazano je na grafičkom prilogu korekcije Plana.

 

Član 3.

Korekcija plana se sastoji iz tekstualnog dijela i grafičkih priloga:

1. Izvod iz Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša" -Urbanističko rješenje, R-l:1000

2. Korekcija Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša" -Urbanističko rješenje, R-l:1000

3. Korekcija Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša" -Analitička obrada građevinskih i regulacionih linija parcela, R-1:1000

Tekstualni dio i grafički prilozi korekcije Plana, sastavni su dio Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša" (Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/12).

 

Član 4.

Korekcija Plana je rađena za fazu urbanizma i separat "Analitička obrada građevinskih parcela", a obaveza investitora je da za faze komunalne infrastrukture i saobraćaja izvrši usaglašavanje Korekcije Plana sa Idejnim rješenjima, te da pribavi saglasnost nadležnih javnih komunalnih preduzeća.

 

Član 5.

Po jedan primjerak ovjerene korekcije Plana (tekstualni i grafički prilog) nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Gradskoj upravi Grada Sarajeva.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Načelnik

Općine Centar

Dževad Bećirević, s. r.

 

Broj 07-23-5279/13        

20. marta 2014. godine

 

Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Centar dana 21.03.2014. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: