Odluka o nabavci usluga isporuke električne energije u 2021. godini za potrebe Poslovnice Višegrad

Datum objave: 09.04.2021. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: IZ-95/2021-2

Datum: 09.02.2021. godine

 

Ha osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo broj: 0-340/2021-17 od 22.01.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o nabavci usluga isporuke električne energije koje su izuzete od primjene odredaba

Zakona o javnim nabavkama

 

I

Izvršiti nabavku usluga isporuke električne energije u 2021. godini za potrebe Poslovnice Višegrad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su, u skladu sa članom 10. Zakona, izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 450,00 КM.

Oznaka i naziv iz JRJN 09310000-5 (Električna energija).

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

 

III

Sredstva za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2021. godini obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga).

 

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa MH „ERS“ Matično preduzeće AD Trebinje ZP „Elektrodistribucija“ AD Pale, JIB: 4400570050004.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloženje

Filijala Istočno Sarajevo podnijela je Zahtjev broj: 0-340/2021-17 od 22.01.2021. godine radi nabavke usluga isporuke električne energije za potrebe poslovnog objekta u kome je smještena Poslovnica Višegrad. U pomenutom Zahtjevu je navedeno da usluge obuhvataju 2021. godinu, te da procijenjena vrijednost iznosi 450,00 КM.

 

Razmatrajući predmetni Zahtjev, prije svega. utvrđeno je da je nabavka ovih usluga planirana na poziciji V-3. Plana nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, te da su sredstva za njihovu nabavku u 2021. godini obezbijeđena Budžetom Republike Srpske na poziciji 412200.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu, između ostalog, uključiti nabavku električne energije do otvaranja tržšpta za konkurenciju.

Isporuka električne energije, u skladu sa članom 4. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električne energije - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 90/12; u daljem tekstu: Opšti uslovi), označava prenos električne energije do kupca ili krajnjeg kupca, odnosno predaju električne energije iz objekta jednog elektroenergetskog subjekta u objekat drugog elektroenergetskog subjekta ili krajnjeg kupca. Članom 48. Opštih uslova definisano je da snabdijevanje obezbjeđuju korisnici dozvole za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH izdate od strane Regulatorne komisije i korisnici dozvole za snabdijevanje električnom energijom drugog reda izdate od strane FERК-a.

Uzimajući u obzir pomenuto, te činjenicu da je u predmetnom zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo, između ostalog, navedeno da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na području koje pokriva Poslovnica Višegrad ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluge, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

 

U cilju realizacije ove odluke, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, zaključiće se ugovor sa MH „ERS“ Matično preduzeće AD Trebinje ZP „Elektrodistribucija“ AD Pale, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt, odnosno akt kojim se samo utvrđuje postojanje određene pravne situacije, te se određuje retroaktivna primjena.

 

Dostavljeno:

-           Filijali Istočno Sarajevo;

-           Sektoru za zastupanje, imovinsko pravne poslove, opšte poslove i

-           a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: