Odluka o nabavci usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama, Poslovnica Gradiška

Datum objave: 02.04.2021. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj:IZ-115/2021-2

Datum: 12.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Banja Luka broj: 0-163/2021-26 od 04.02.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o nabavci usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda koje su izuzete od primjene

odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Izvršiti nabavku usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda u 2021. i 2022. godini za potrebe Poslovnice Gradiška Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.900,00 КM.

Oznake i nazivi iz L)JN 65111000-4 i 90400000-1.

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu 01.01.2021. - 31.12.2022. 

godine.

 

III

Dio sredstava za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2021. godini obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga), dok će se sredstava neophodnih za tu namjenu u 2022. godini planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta za tu godinu.

 

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa КP „Vodovod“ AD Gradiška, JIB: 4401063750009.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloženje

Filijala Banja Luka podnijela je Zahtjev broj: 0-163/2021-26 od 04.02.2021. godine radi nabavke usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda u toku 2021. i 2022. godine za potrebe poslovnog objekta u kojem je smještena Poslovnica Gradiška, ul. Vidovdanska br.7, 78400 Gradiška. U Zahtjevu su navedene jedinične vrijednost za nabavku ovih usluga, kao i procijenjena vrijednost za navedeni period zaključenja ugovora od 2.900,00 КM bez PDV-a. Dalje se navodi da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na ovom području ne postoji konkurencija kada su predmetne usluge u pitanju.

Razmatrajući predmetni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana na poziciji V-5. Plana nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, te da su dio sredstava za nabavku predmetnih usluga u 2021. godini obezbijeđen Budžetom Republike Srpske na pozidiji 412200, dok će se sredstava neophodnih za tu namjenu u 2022. godini planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Proizvodnja i isporuka vode, u skladu sa članom 3. etav (1) tačka b) Zakona o komunalnim djelatnoetima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/11), obuhvata sakupljanje, prečišćavanje i isporuku vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, prečišćavanje i ispuštanje mreže, kao i čišćenje septičkkh jama.

Predmetne usluge su navedenim Zakonom definisane kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, a članom 7. istog propisano je da jedinica lokalne samouprave za obavljanje ovih djelatnosti može osnovati javno komunalno preduzeće ili vršenje tih poslova povjeriti drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom.

Imajući u vidu da je u samom Zahtjevu navedeno da je ispitivanjem relevantnog tržišta utvrđeno da ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluga, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt kojim ee u konkretnom slučaju potvrđuje postojanje monopolističkog položaja КP „Vodovod“ AD Gradiška, i određena je retroaktivna primjena iste.

Cijeneći sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostavljeno:

- Filijali Banja Luka;

-           Sektoru za zastupanje, imovinsko pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse;

-           a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: