Odluka o nabavci usluga isporuke vode u odvođenja otpadnih voda koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama, Poslovnica Srbac

Datum objave: 01.04.2021. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: IZ-79/2021-2 

Datum: 04.02.2021. godine

 

Ha osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Banja Luka broj: 0-163/2021-8 od 25.01.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o nabavci usluga isporuke vode u odvođenja otpadnih voda koje su izuzete od primjene

odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Izvršiti nabavku usluga isporuke vode i odvođenje otpadnih voda u 2021. i 2022. godini za potrebe Poslovnice Srbac Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 180,00 КM.

Oznake i nazivi iz JRŠ 65111000-4 i 90400000-1.

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine.

 

III

Sredstava za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2021. godini obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga), dok će se sredstava neophodnih za tu namjenu u 2022. godini planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definšpu planiranje buceta za tu godinu.

 

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa КP „Vodovod“ dd Srbac, ŽB: 4401259650002.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloženje

Filijala Banja Luka podnijela je Zahtjev broj: 0-163/2021-8 od 25.01.2021. godine radi nabavke usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda u toku 2021. i 2022. godine za potrebe poslovnog objekta u kojem je smještena Poslovnica Srbac.

U samom Zahtjevu data je procijenjena vrijednost ovih usluga u ukupnom iznosu od 180,00 КM bez PDV-a, za period za koji se ugovor zaključuje.

Razmatrajući dostavljeni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana Planom nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, na poziciji V-5- Usluge isporuke vode i odvođenje otpadnih voda za potrebe organizacionih jedinica, a ne Troškovi zakupa zgrada i građevinskih objekata, kako je to navedeno u samom zahtjevu. Dio finansijskih sredstava za nabavku predmetnih usluga obezbijeđen je Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu na poziciji 412200, dok će se sredstva neophodna za njihovu nabavku u 2022. godini planirati na ovoj poziciji u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispuljene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Proizvodnja i isporuka vode, u skladu sa članom 3. stav (1) tačka b) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/11), obuhvata sakupljanje, prečišćavanje i isporuku vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, prečišćavanje i iepuštanje mreže, kao i čišćenje septičkih jama.

Predmetne usluge su navedenim Zakonom definisane kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, a članom 7. istog propisano je da jedinica lokalne samouprave za obavljanje ovih djelatnosti može osnovati javno komunalno preduzeće ili vršenje tih poslova povjeriti drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom.

U dostavljenom Zahtjevu Filijale Banja Luka navedeno je da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na području koje pokriva Poslovnica Srbac ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluga, na osnovu čega je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o javnim nabavkama, sve dok ove usluge ne bude dostupne na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt, kojim ee samo potvrđuje poetojanje pravne norme koja propisuje nastanak određene pravne situacije, u ovom slučaju monopolističkog položaja navedenog privrednog subjekta. S obzirom na sve okolnosti, određena je retroaktivna primjena iste.

 

Imajući u vidu sve naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

-           Filijali Banja Luka;       -           

-           Sektoru za zastupanje, imovinsko pravne poslove, opšte poslove i

-           a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: