Odluka o pokretanju postupka izvođenja radova na sanaciji fasada na stambenim zgradama u opštini Srebrenica

Datum objave: 26.04.2021. 15:04 / Izvor: Akta.ba, 26.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

ОPŠTINA SREBRENICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srebrenica,26.04. 2021.godine

Broj : 01-014- 134 /21

 

Na osnovu člana 14. stav 4., člana 18. stav 1, člana 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 97/16 i 36/19) i člana 95. stav 3. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj 2/2018), a u skladu sa Planom nabavke za 2021. godinu broj 01-014-117/21, (sa tabelarnim prikazom : Radovi - tačka 7), a postupajući po zahtjevu upućenom ispred Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, opštinske uprave opštine Srebrenica, broj: 03-36-sl/21 od 08.04.2021. godine, Načelnik opštine Srebrenica donosi:

 

O D L U КU

o pokretanju postupka javne nabavke radova „Sanacija fasada na stambenim zgradama u opštini Srebrenica“ -otvoreni postupak-

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje javne nabavke kroz otvoreni postupak nabavke radova i to :

„Sanacija fasada na stambenim zgradama u opštini Srebrenica“. Stambene zgrade koje će biti obuhvaćene predmetnom nabavkom su : „Stambena zgrada Park 1“ i „Stambena zgrada park 2“ u Srebrenici.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi:

85.000,00 КM

( slovima: osamdesetpethiljadakonvertibilnihmaraka i 00/00)

procijena je data bez Pdv-a.

Za sprovođenje postupka javne nabavke osigurana su sredstava u trezoru opštine Srebrenica.

Javna nabavka će se sprovesti putem otvorenog postupka. Postupak javne nabavke spovest će se u skladu sa Javnim nabavkama i podzakonskim i internim aktima. Nabavka je planirana Planom nabavki za 2021. godinu broj: 01-014-117/21 Tabelarni prikaz dio : Radovi; tačka 7.

 

Član 2.

Кomisija za javnu nabavku će posebnim Rješenjem imenovati načelnik opštine ili posebnom odlukom i to u roku od tri dana, računajući od dana donošenja ove odluke.

 

Član 3.

Кriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će komisija za javnu nabavku u sastavu od najmanje od tri člana i sekretara komisije bez prava glasa.

Sastav i djelokrug rada komisije za javne nabavke iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom ili Rješenjem.

 

Član 5.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, opštinske uprave, opštine Srebrenica, broj : 03-36-sl/21 od 08.04.2021. godine,a koji je na protokolu zaprimljen dana 09.04.2019. godine i zaveden pod brojem 01-014-134/21. Zahtjev za pokretanje postupka nabavke sadrži predmjer neophodni radova izrađen od strane ovlaštenog lica.

 

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku pokrenutom po zahtjevu Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, opštinske uprave, opštine Srebrenica, broj : 03-36-sl/21 od 08.04.2021. godine,a koji je na protokolu zaprimljen dana 09.04.2019. godine i zaveden pod brojem 01-014-134/21, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje.

Takođe, utvrđeno je da je predmetna nabavka je planirana „Planom nabavki za 2021. godinu“ broj: 01- 014-117/21 ( Tabelarni prikaz dio : Radovio - tačka 7).

Pri donošenju Odluke, Načelnik opštine Srebrenica se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka opravdana, da je realno procjenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, te predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Načelnik opštine

Mladen Grujičić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: