Odluka o pokretanju postupka javne nabavke neprioritetnih usluga - realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže

Datum objave: 19.09.2016. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

Broj:05-16-3-2099-AS/16

Datum: 19.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 18. i člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na osnovu ovlaštenja Ministra broj: 04-02-2-1149-3-MČ/l5 od 05.05.2016. godine sekretar Ministarstva je donio

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke neprioritetnih usluga -realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže

 

Član 1.

(Predmet javne nabavke)

Predmet javne nabavke su usluge realizacije godišnjih aktivnosti u okviru Eurydice mreže, a podrazumijevaju:

1. Komunikaciju sa relevantnim institucijama, predstavnicima BiH Eurydice mreže

2. Usluge organizacije održavanja sastanaka radi prikupljanja informacija za izradu studije

3. Prijedlog izmjena radi poboljšanja kvaliteta Europedie i ažuriranja tekstvoa

4. Usluge prevođenja materijala za potrebe članova BiH Eyridice mreže (engleski-BHS)

 

Član 2.

(Vrijednost javne nabavke)

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi do 6.700,00 KM.

 

Član 3.

(Finansiranje)

Finansiranje premeta javne nabavke iz člana 1. ove odluke vrši se iz sredstava Eurydice mreže.

 

Član 4.

(Postupak javne nabavke)

Javna nabavka iz člana 1. ove odluke vrši se prema postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama, na osnovu pisanog poziva, u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16). Ponude se dostavljaju elektronskim putem u skladu sa zahtjevima koji će biti definirani javnim pozivom.

 

Član 5.

(Realizacija odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za finansijko-materijalne poslove i unutrašnju podršku i Sektor za obrazovanje.

 

Član 6.

(Komisija za javne nabavke)

Ocjenu pristiglih ponuda sprovest će Komisija za javnu nabavku usluga, roba i radova u budžetskoj 2016. godini imenovana Rješenjem broj: 01-07-8-140/16 od 21.01.2016. godine.

 

Član 7.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Sektor za obrazovanje je uputio Zahtjev broj: 09-33-3-33-34-ML/14 od 26.08.2016. godine, kojim se traži pokretanje procedure odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže, koji čini obrazloženje ove Odluke, njen je sastavni i neodvojivi dio.

U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) predmetna nabavka se vrši putem posebnog režima dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku, Komisija za javnu nabavku usluga, roba i radova u budžetskoj 2016. godini i Sektor za obrazovanje.

U skladu sa gore navedenim, donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: