Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova investicionog održavanja OŠ Vuk Karadžić, područna škola u Porječini - fasaderski radovi

Datum objave: 26.08.2016. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2016.

Na osnovu člana 18. stav (1), a u ve- zi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), shodno članu 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), te članu 57. Statuta opštine Petrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo", broj 7/14), Načelnik opštine Petrovo, d o n o s i

 

O D L U K U

O pokretanju postupka javne nabavke radova: „Investiciono održavanje OŠ "Vuk Karadžić", područna škola u Porječini - fasaderski radovi"

Član 1.

Pristupa se pokretanju postupku javne nabavke radova: „Investiciono održavanje OŠ "Vuk Karadžić", područna škola u Porječini - fasaderski radovi" materijalom koji je prethodno kupljen.

Član 2.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se putem direktnog sporazuma, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnikom o direktnom sporazumu (Službeni glasnik opštine Petrovo broj 1/15), te ostalim podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.

Član 3.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 5.555,55 KM bez PDV-a, dok sa PDV-om procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 6.500,00 KM. Sredstva za nabavku radova iz člana 1. ove Odluke obezbijeđena su iz budžeta opštine Petrovo za 2016. godinu, sa konta broj: 511 223 - Izdaci za investiciono održavanje osnovne škole „Vuk Karadžić", područna škola u Porječini.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija za javne nabavke opštine Petrovo i Opštinska uprava opštine Petrovo.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku opštine Petrovo".

 

NAČELNIK OPŠTINE

Ozren Petković, dipl.inž.polj.,s.r.

Broj: 02-014-7-269/16

Datum: 11.08.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: