Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja računara, računarske opreme i kopir aparata (servis, popravke)

Datum objave: 16.04.2021. 13:55 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2021.

Brčko, 15.04.2021. godine

 

Broj predmeta: 01-1550/21 

Broj akta: 04-AS-002/21

Brčko,  07.04.2021 .godine

 

Na osnovu Člana 90, a u vezi sa Članom 17. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH’’ broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH, te člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u JP „Putevi Brčko11 d.o.o. Brčko distrikt BiH broj: 01-UCM49/17 od 26.12.2017. godine, a shodno Zahtjevu za nabavku usluga broj predmeta: 01-1550/21, broj akta: 04-MI-001/21, od 02.04.2021. godine, Direktor JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

ODLUKU

pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma

Clan 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće), u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma-Nabavka usluga održavanja računara, računarske opreme i kopir aparata (servis, popravke)

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je iznos od 6.000,00 KIVE bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

(1) Predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava Poslovnog plana za 2021.godinu.

(2) Predmetna nabavka je predviđena u Planu nabavke za 2021.g. redni broj: 55/21.

Član 4.

Opis roba koje su predmet nabavke i koja se pokreće ovom Odlukom definisan je u specifikaciji, koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda za predmetnu nabavku.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabake.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: