Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja web sajta Opštine Ugljevik (usluge održavanja društvenih mreža i održavanja web banera na portalu ugljevik.info.)

Datum objave: 20.04.2021. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 19.04.2021.

R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-404-48/21
Datum: 15.4.2021.g.

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

 

O D L U K U

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja web sajta Opštine Ugljevik (usluge održavanja društvenih mreža i održavanja web banera na portalu ugljevik.info.) Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 72413000-8
Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.
Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima:šesthiljadai00/100KM).
Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2021. godinu pod rednim brojem 18 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).
Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2021. godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.
Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.
Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.

 

Odsjek za javne nabavke,

Miroslav Mirković, dipl.inž.

 

Dostavljeno: inveticije i nadzor
1.Odsjeku za poslove skupštine i ljudske resurse,  na objavu i 
2.a/a.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: