Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga posredovanja i zastupanja

Datum objave: 21.09.2016. 13:03 / Izvor: Akta.ba, 21.09.2016.

Broj: 01-13.73-14757-1/16

Sarajevo, 19.09.2016 godine

 

Na osnovu člana 46. Statuta "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo {prečišćeni tekst) i člana 8., Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona, a u vezi sa Zahtjevom SLUŽBE ZA PRAVNE KADROVSKE I OPĆE POSLOVE, broj: 07.1-13.73-14757/16 od 07.09.2016 godine i prijedlogom Stručnog Tima za provođenje postupaka javnih nabavki u „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-13.73-14757-2/16 od 19.09.2016. godine, Generalni direktor, donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluga posredovanja i zastupanja na koje se primijenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakona

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka nabavke Usluga posredovanja i zastupanja, koja je u skladu sa članom 8. Zakona , a koje su propisane Aneksom II dio B, na koje se primijenjuje poseban režim predviđen Zakonom.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a, koja predviđena su u Planu poslovanja i Planu javnih nabavki za 2016. godinu, u tabeli javne nabavke broj 42, oznaka JRJN 98390000-3 - Ostale usluge.

Član 3.

Shodno članu 1. ove odluke realizaciju ove odluke provest će stručne službe u Generalnoj direkciji, a provođenjem procedure predviđene odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, odnosno općim aktom ugovornog organa putem Komisije za nabavku, koja će biti imenovana Rješenjem Generalnog direktora.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom, općim aktima Društva i Odlukom o ovlaštenjima Uprave Društva kod donošenja odluke o raspolaganju imovinom i drugim pravima, broj: N.0.2.2-15201/11 od 02.12.2011. god. i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke broj: N.0.2.2-15201/11, broj: N.0,-2.2-23904/14 od 30.10.2014. god. u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u FBiH.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove obratila se putem Stručnog Tima za javne nabavke Zahtjevom broj: 07.1-13.73-14757/16 od 07.09.2016. godine za saglasnost za provođenje nabavke usluga posredovanja i zastupanja shodno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama putem Poziva u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama.

Analizirajući predmetni Zahtjev i obrazloženje nosioca posla, Stručni Tim za javne nabavke utvrdio je da su ispunjene predpostavke za realizaciju javne nabavke, te je shodno Zakonu i općim aktima Društva dostavio predmetni zahtjev Generalnom direktoru na saglasnost sa prijedlogom donošenja odgovarajuće odluke.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: