Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zbrinjavanja komunalnog otpada u 2021. i 2022. godini za potrebe Poslovnice Srebrenica

Datum objave: 25.03.2021. 15:51 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSKE

Broj: IZ-23/2021-2

Datum: 18.01.2021. godine

 

Ha osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14; u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Bijeljina broj: 0-73/2021-1 od 12.01.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o pokretanju postupka nabavke komunalnih usluga koje su izuzete od primjene odredaba

Zakona o javnim nabavkama

 

I

Odobrava se pokretanje postupka nabavke komunalnih usluga koje obuhvataju isporuku vode, odvođenje otpadnih voda i zbrinjavanje komunalnog otpada u 2021. i 2022. godini za potrebe Poslovnice Srebrenica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.355,00 КM i sastoji se od sljedećih procijenjenih vrijednosti za:

-           Usluge isporuke vode i odvođenja otpadnih voda - 525,00 КM i

-           Usluge zbrinjavanja komunalnog otpada - 830,00 КM.

Oznake i nazivi iz JRJN 65111000-4, 90400000 i 90500000-2.

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu 01.01.2021-31.12.2023» godine.

 

III

Sredstava za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2021. godini obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga), dok će sredstava neophodna za tu namjenu u 2022. godini biti planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta za tu godinu.

 

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa komunalnim preduzećem „POLET“ AD Srebrenica, JIB: 4400300180003.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranidi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Obrazloženje

Filijala Bijeljina podnijela je Zahtjev broj: 0-73/2021-1 od 12.01.2021. godine radi nabavke komunalnih usluga koje obuhvataju isporuku vode, odvođenje otpadnih voda i zbrinjavanje komunalnog otpada u 2021. i 2022. godini zapotrebe Poslovnice Srebrenica, Ul. Rudarska bb u Srebrenici.

Razmatrajući Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana na pozicijama V-5. i V-6. Plana nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, te da su sredstava za nabavku ovih usluga u 2021. godini obezbijeđena Budžetom Republike Srpske na poziciji 412200, dok će preostala sredstava neophodna za tu namjenu u 2022. godini biti planirana u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta za tu godinu.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavdi prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Proizvodnja i isporuka vode, u skladu sa članom 3. stav (1) tačka b) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/11), obuhvata sakupljanje, prečišćavanje i isporuku vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, prečišćavanje i ispuštanje mreže, kao i čišćenje septičkih jama. Istim članom, u stavu (1) tačka d) definisano je da zbrinjavanje otpada iz poslovnih i stambenih prostora obuhvata prikupljanje, odvoženje, deponovanje, uništavanje ili preradu otpada osim industrijskog otpada i opasnih materija, kao i održavanje deponije. Predmetne usluge su navedenim Zakonom definisane kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, a članom 7. istog propisano je da jedinica lokalne samouprave za obavljanje ovih djelatnosti može osnovati javno komunalno preduzeće ili vršenje tih poslova povjeriti drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom.

U dostavljenom Zahtjevu Filijale Bijeljina navedeno je da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na području Srebrenica ne postoji konkurencija za ove vrste usluga, na osnovu čega je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o javnim nabavkama, sve dok ove usluge ne bude dostupne na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt kojim se u konkretnom slučaju potvrđuje postojanje monopolističkog položaja komunalnog preduzeća „POLET“ AD Srebrenica.

Cijeneći sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: