Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge izrade tabli sa kućnim brojevima

Datum objave: 08.04.2021. 09:54 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

SLUŽBENI GLASNIK Opštine Oštra Luka Srijeda, 31.03.2021. godine Broj: 5/2021

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

Broj: 02-020-30/21

Datum: 16.02.2021. godine

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90., a u vezi člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I.        

Pokreće se postupak javne nabavke:

1.         Predmet javne nabavke, usluge: Usluge izrade tabli sa kućnim brojevima.

2.         Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2021. godinu: 11.

3.         Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 299,15 KM bez PDV-a.

4.         Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2021. godinu, na kontu: 412900 - „Ostali neklasifikovani rashodi".

5.         Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6.         Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

II.       

Zaključenim ugovorom o javnoj nabavci iz tačke I ove Odluke smatraće se ispostavljeni račun od strane dobavljača.

Zadužuje se Služba za finansije Opštinske uprave Opštine Oštra Luka da po javnoj nabavci izvršenoj u skladu sa ovom Odlukom, u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa iz stava 1. ove tačke Odluke, kopiju istog dostavi službeniku za javne nabavke.

Zadužuje se službenik za javne nabavke da na osnovu dostavljenog računa iz stava 2. ove tačke Odluke izvrši unos izvještaja o provedenom postupku javne nabavke korištenjem Informacionog sistema E-nabavke.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

Obrazloženje U naselju Oštra Luka dodijeljeni su nazivi ulica, te je samim tim potrebno da se izrade novi kućni brojevi za stambene objekte građana koji su obuhvaćeni ovim ulicama. Postupkom javne nabavke iz 2018. godine nabavljena je većina potrebnih kućnih brojeva, dok se ovim postupkom vrši nabavka tabli sa brojevima za nove objekte i za preostali dio objekata koji su greškom izostavljeni.

Slijedom navedenog pokreće se predmetni postupak nabavke.

 

Dostavljeno:

-           Načelniku,

-           Službi za finansije,

-           Službenom glasniku,

-           Predmetu,

-           Evidenciji,

-           a/a.

 

Načelnik opštine

Dragan Mastikosa

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: