Odluka o pokretanju postupka nabavke isticanja vizuelnih obilježja MH ERS-a za vrijeme svih aktivnosti i projekata koje će tokom 2021. godine sprovoditi Organizacija kreativnog okupljanja Nevesinje

Datum objave: 07.04.2021. 14:48 / Izvor: Akta.ba, 24.03.2021.

Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće, a.d. Trebinje            

 

Broj: 03/1-973-1/21

Datum: 24.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH", broj 90/14), člana 6. stava 1. Pravilnika o uslovima i načinu provođenja postupka direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova broj: 1.1/01-374-2/15 od 26.02.2015. godine i člana 48. stav 1. tač. 7. Statuta Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebinje - Matično preduzeće a.d. Trebinje, na osnovu Zaključka broj: 01-928-2/21 od 23.03.2021. godine, Uprave Matičnog preduzeća donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke isticanja vizuelnih obilježja MH „ERS"-a

za vrijeme svih aktivnosti i projekata koje će tokom 2021. godine sprovoditi Organizacija kreativnog okupljanja Nevesinje

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke isticanja vizuelnih obilježja MH „ERS"-a za vrijeme svih aktivnosti i projekata koje će tokom 2021. godine sprovoditi Organizacija kreativnog okupljanja Nevesinje.

Procijenjena neto vrijednost nabavke (bez indirektnih poreza), iznosi 3.500,00 KM (slovima: trihiljadepetstotina KM).

Za sprovođenje javne nabavke planirana su novčana sredstva u Planujavnih nabavki za 2021. godinu.

Javna nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, zaključivanjem Ugovora sa Organizacijom kreativnog okupljanja Nevesinje.

Evidencioni broj javne nabavke je broj pod kojim je ova Odluka evidentirana u knjizi protokola Ugovornog organa.

 

Član 2.

Pismena Ponuda dostavljena od Organizacije kreativnog okupljanja Nevesinje i Zaključak Uprave Matičnog preduzeća broj: 01-928-2/21 od 23.03.2021. godine o odobravanju sredstava u iznosu od 3.500,00 KM, se smatra prihvatljivom ponudom.

 

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Zaključak Uprave Matičnog preduzeća od 23.03.2021. godine.

Na osnovu Zaključka Uprave Matičnog preduzeća o odobravanju sredstava u iznosu od 3.500,00 KM, zaključiti će se Ugovor sa Organizacijom kreativnog okupljanja Nevesinje.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom biltenu Matičnog preduzeća".

 

Član 5.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Direkcija za ekonomsko finansijske i komercijalne poslove i Uprava Matičnog preduzeća.

 

OBRAZLOŽENjE

U postupku razmatranja Ponude dostavljene od Organizacije kreativnog okupljanja Nevesinje, Uprava Matičnog preduzeća je dana 23.03.2021. godine donijela zaključak kojim se odobrava pokretanje postupka nabavke isticanja vizuelnih obilježja MH „ERS"-a za vrijeme svih aktivnosti i projekata koje će tokom 2021. godine sprovoditi Organizacija kreativnog okupljanja Nevesinje i zaključenje Ugovora sa Organizacijom kreativnog okupljanja Nevesinje.

Pri donošenju Odluke, Uprava Društva se posebno rukovodila činjenicom da je predložena nabavka sastavni dio Plana javnih nabavki za 2021. godinu pod stavkom 2.1 Troškovi reklame i propagande (Šifra JRJN 79342200-5 Usluge promovisanja), da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da će se predmetna nabavka finasirati vlastitim sredstvima i da je predložena odgovarajuća vrsta postupka javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, primjenom odredbi člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH", broj 90/14), člana 6. stava 1. Pravilnika o uslovima i načinu provođenja postupka direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova broj: 1.1/01-374-2/15 od 26.02.2015. godine i člana 48. stav 1. tač. 7. Statuta Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebinje - Matično preduzeće a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1. i 3. ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: