Odluka o pokretanju postupka nabavke komunalnih usluga za potrebe Poslovnice Mrkonjić Grad

Datum objave: 31.03.2021. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: IZ-72/2021-2 

Datum: 03.02.2021. godine

 

Ha osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Banja Luka broj: 0-163/2021-7 od 25.01.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o nabavci komunalnih usluga koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama

I

Izvršiti postupak nabavke komunalnih usluga koje obuhvataju isporuku vode i zbrinjavanje komunalnog otpada u 2021. i 2022. godini za potrebe Poslovnice Mrkonjić Grad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su u skladu sa članom 10. Zakona izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 820,00 КM i sastoji se od sljedećih procijenjenih vrijednosti za:

-           Usluge isporuke vode - 320,00 КM i

-           Usluge zbrinjavanja komunalnog otpada - 500,00 КM.

Oznake i nazivi iz JRJN 65111000-4, 90400000 i 90500000-2.

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine.

 

III

Sredstava za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2021. godini obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga), dok će se sredstava neophodna za tu namjenu u 2022. godini planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta.

 

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa КP „PARК“ a.d. Mrkonjić Grad, ŽB: 4401197280009.

 

V

Odlukagstupapna snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Filijala Banja Luka podnijela je Zahtjev broj: 0-163/2021-7 od 25.01.2021. godine radi nabavke komunalnih usluga koje obuhvataju isporuku vode i zbrinjavanje komunalnog otpada u 2021. i 2022. godini za potrebe Poslovnice Mrkonjić Grad, Ul. Кarađorđeva br. 14, u Mrkonjić Gradu.

U samom Zahtjevu data je procijenjena vrijednost ovih usluga u ukupnom iznosu od 820,00 КM bez PDV-a, za period za koji se ugovor zaključuje.

Dalje se navodi da je, nakon izvršenog ispitivanja tržišta za područje pomenute Poslovnice, ustanovljeno da ne postoji konkurendija za ove vrste usluga, odnosno da iste vrši isključivo КP „PARК“ a.d. Mrkonjić Grad, iz kog razloga je i predloženo zaključenje Ugovora sa ovim privrednim subjektom.

Razmatrajući dostavljeni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana Planom nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, na poziciji V-5- Usluge isporuke vode i odvođenje otpadnih voda za potrebe organizacionih jedinica i V-6- Usluge zbrinjavanja komunalnog otpada za potrebe organizacionih jedinica , a ne Troškovi zakupa zgrada i građevinskih objekata, kako je to navedeno u samom Zahtjevu. Dio finansijskih sredstava za nabavku predmetnih usluga obezbijeđen je Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu na poziciji 412200, dok će se sredstva neophodna za njihovu nabavku u 2022. godini planirati na ovoj poziciji u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Proizvodnja i isporuka vode, u skladu sa članom 3. stav (1) tačka b) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/11), obuhvata sakupljanje, prečišćavanje i isporuku vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, prečišćavanje i ispuštanje mreže, kao i čišćenje septičkih jama.

Istim članom, u stavu (1) tačka d) definisano je da zbrinjavanje otpada iz poslovnih i stambenih prostora obuhvata prikupljanje, odvoženje, deponovanje, uništavanje ili preradu otpada osim industrijskog otpada i opasnih materija, kao i održavanje deponije. Predmetne usluge su navedenim Zakonom definisane kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, a članom 7. istog propisano je da jedinica lokalne samouprave za obavljanje ovih djelatnosti može osnovati javno komunalno preduzeće ili vršenje tih ioslova povjeriti drugim privrednim subjektima koji-eu dužni da komunalnu djelatnoet koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom.Imajući u vidu da je u dostavljenom Zahtjevu Filijale Banja Luka navedeno da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na području koje pokriva Poslovnica Mrkonjić Grad, odnosno na području Opštine Mrkonjić Grad ne postoji konkurencija za ove vrste usluga, konstatovano je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o javnim nabavkama, sve dok ove usluge ne budu dostupne na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt, kojim se samo potvrđuje postojanje pravne norme koja propisuje nastanak određene pravne situacije, u ovom slučaju monopolističkog položaja navedenog privrednog subjekta. S obzirom na sve okolnosti, određena je retroaktivna primjena iste.

 

Dostavljeno:

-           FilijaliBanja Luka;

-           Sektoru za zastupanje, imovinsko pravne poslove, opšte poslove i ljudske

-           aUa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: