Odluka o pokretanju postupka nabavke laptopa

Datum objave: 04.01.2020. 09:50 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2019.

Broj: 06-16-3-2777-1/19 Datum: 24.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), člana 2. stav (2) i člana 3. Pravilnika o javnim nabavama generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. god a postupajući po zahtjevu rukovoditelja službe za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i ,,e-vlada " u Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH broj: 06-16-3-2777/19 od 24.12.2019. godine, Generalni tajnik Vijeća ministara BiH je donio

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke laptopova

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke laptopova za 2019. godinu, procijenjena vrijednost javne nabavke (sa PDV-a) iznosi do 4.000,00 KM (četirihiljadeKM).

 

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva financijskim planom rashoda za 2019. godine. Javna nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma. Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima. Evidencioni broj javne nabavke: 06-16-3-2777/19.

 

Član 2.

 

Tenderski dokument - istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena sačinit će službenik za javne nabavke a na osnovu pismenog zahtjeva rukovoditelja službe za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i ,,e-vlada " u Generalnom tajništvu Vijeće ministara BIH, u roku od pet dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Opcija 1 - Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će službenik zadužen za javnu nabavku.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev rukovoditelja službe za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i ,,e-vlada " broj: 06-16-3-2777/19 od 24.12.2019. godine, sa specifikacijom roba.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 3. stav (1) i stav (6) Pravilnika o javnim nabavama generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. godine.

 

Pri donošenju Odluke generalni tajnik Vijeća ministara BiH se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Aneksom I Plana nabavki za 2019. godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

 

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: