Odluka o pokretanju postupka nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo

Datum objave: 30.09.2016. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 30.09.2016.

Odluka o odobrenju donacija pravnim licima u 2016. godini na osnovu ostvarene dobiti u 2015. Godini, Obavještenje o obustavi likvidacionog i otvaranju stečajnog postupak nad likvidacionim dužnikom MG-inženjering d.o.o. Bratunac, Sazivanje Skupštine povjerilaca Nutrino d.o.o. Laktaši,

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem FAIMA d.o.o. Sarajevo, Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem MINEDO-COMPANY Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo, Poziv na stečajni postupak nad MOJAX d.o.o. Gračanica,

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za obrazovanje, nauku

i mlade

 

Broj: 11-06-14-28829/16

Sarajevo, 29.9.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. Stav (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u FbiH („Službene novine FBiH", broj 35/05), člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2016. godinu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE SIGURNOSNIH GOLOVA ZA

OSNOVNE ŠKOLE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo, a radi poboljšanja sigurnosti školskih fiskulturnih sala i otvorenih igrališta.

 

Član 2.

Proceduru javne nabavke iz člana 1. ove odluke provest će Komisija za nabavku sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka, a na osnovu člana 19. stav (1) u vezi sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Predmet javne nabavke, određen je u Planu nabavki za 2016. godinu: Nabavka opreme. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 137.025,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 4.

Sredstva za javnu nabavku iz člana 1. ove odluke planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu na razdjelu Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, subanalitika LAX004 - Nabavka opreme.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Ministarstva.

 

Ministar

Prof.dr. Elvir Kazazović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: