Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga baždarenja sigurnosnih ventila

Datum objave: 12.04.2021. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 19.03.2021.

Broj: 11-16.6-1125/21

Datum:22.02.2021 .godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH interni broj: 154/15 od 17.02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Sektora za pravne i opšte poslove, broj: Z-JN-152/21 od 22.02.2021.godine direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

 

ODLUKU

O pokretanju postupka nabavke putem direktnog postupka Baždarenje sigurnosnih ventila 8 komada

 

1. Odobrava se provođenje postupka javne nabavkebaždarenje sigurnosnih ventila, JRJN 50433000- 9 -usluge kalibracije, stavka Plana nabavki za 2021 U-152.

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.600,00 (hiljadudšestotina KM) u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu 1.600,00 bez PDV-a odnosno 1.872,00 KM sa PDV-om, na budžetskoj poziciji 613423.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Za ovaj predmet nabavke, vršiće se nabavka tako da se izvrši istraživanje tržišta, pribavljuajući ponude od ponuđača registrovanih za vršenje predmetne djelatnosti. Izuzetno u hitnim slučajevima, samo uz predhodnu usmenu saglasnost, nabavka se može realizovati prilaganjem računa kao i za druge sitne nabavke. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Sastavni dio ove odluke je svaki odobren Zahtjev za pokretanje procedure nabavke, koji se odnosi na konkretni predmet nabavke, kao i Zahtjev za nabavku sa specifikacijom usluga. Zahtjev se podnosi u skladu sa internim procedurama vezanim za predmet nabavke i ispostavljenih predračuna ponuđača registrovanih za vršenje usluga konkretne djelatnosti.

 

DOSTAVITI

1. Sektoru za pravne i opšte poslove,

2.Sektoru za fmansijske poslove,

3. web - stranica,

4. a/a 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: